Privacykennisgeving

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft de wijze waarop persoonsgegevens van personen (‘Gebruikers’) die gebruik maken van deze website (de ‘Ipsen.nl’), kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt door Ipsen Farmaceutica B.V., Taurusavenue 33B, 2132 LS Hoofddorp, Nederland (‘Ipsen’), de verwerkingsverantwoordelijke.

DIT PRIVACYBELEID KAN VAN TIJD TOT TIJD WIJZIGEN, AANGEPAST WORDEN OF ANDERS GEACTUALISEERD WORDEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING. Uw persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) zullen echter steeds worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van kracht op het moment dat de gegevens werden verzameld.

Ipsen is een wereldwijd concern in de specialistische biotechnologie dat zich inzet voor de verbetering van de levenskwaliteit van de patiënt en onderzoek verricht naar nieuwe oplossingen voor invaliderende ziekten.

1. Verzamelde persoonsgegevens:

Ons doel is om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij willen u gerichte en persoonlijke service bieden en ervoor zorgen dat de producten en diensten van Ipsen optimaal benut kunnen worden. Daar hebben wij persoonsgegevens voor nodig.

Ipsen kan de volgende persoonsgegevens verzamelen wanneer u zich registreert als Gebruiker, uw naam, e-mailadres, plaats en land waar u woont (‘Persoonsgegevens’). Als u informatie wilt ontvangen van/contact wilt opnemen met Ipsen, zijn deze categorieën persoonsgegevens verplicht. Wanneer u zich registreert als Gebruiker geven wij duidelijk aan welke informatie vereist is voor de registratie en welke informatie optioneel, te verstrekken naargelang eigen voorkeur.

2. Gebruik van persoonsgegevens:

Door het verstrekken van Persoonsgegevens vraagt u Ipsen om:

  • u serviceberichten toe te sturen via e-mail.

Uw Persoonsgegevens zullen worden verwerkt voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Ipsen, namelijk een betere interactie met u voor de verbetering van de levenskwaliteit van patiënten en het verrichten van onderzoeken naar oplossingen voor invaliderende ziekten. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op grond van uw toestemming. Uw persoonsgegevens zullen niet worden verkocht, gedeeld of op een andere manier gedistribueerd aan derden zonder uw toestemming, behalve waar wij daartoe verplicht zijn omwille van toepasselijke wetgeving, gerechtelijk bevel of overheidsverordening, of indien die openbaarmaking op een andere manier nodig is ter ondersteuning van strafrechtelijk of ander gerechtelijk onderzoek of van dergelijke procedures, hier of in het buitenland.

3. Bewaar/Opslagtermijn van persoonsgegevens

Ipsen bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Uw Persoonsgegevens worden verwerkt en bijgehouden gedurende niet langer dan drie jaar volgend op wat laatst plaatsvond: (i) de verzameling ervan, ofwel (ii) het laatste contact dat wij met u hebben.

4. Veiligheid

Ipsen neemt passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo wordt blijvend aandacht besteed aan beveiligingsbewustzijn, is apparatuur fysiek beveiligd en is de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot degene voor wie dat noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn functie. Met de verwerkers is eveneens optimale beveiliging overeengekomen. Uw Persoonsgegevens zullen worden opgeslagen op beveiligde servers en strikt geheim gehouden. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw unieke wachtwoord en account informatie.

5. Rechten betrokkenen, vragen en klachten

U hebt een recht van inzage, intrekking van uw toestemming, correctie, wissing, beperking en bezwaar met betrekking tot het gebruik van uw Persoonsgegevens. Als u contact met ons wilt opnemen in verband met ons gebruik van uw Persoonsgegevens of als u één van uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens wilt uitoefenen, kunt u ons e-mailen op consent@ipsen.com. Als u contact met ons opneemt, vermeld dan a.u.b. de specifieke reden waarom u contact opneemt en voeg een kopie van een identiteitsbewijs bij (bv. identiteitskaart, paspoort, rijbewijs), in overeenstemming met toepasselijke wettelijke vereisten. Verzoeken om wissing van persoonsgegevens zijn onderhevig aan elke toepasselijke wettelijke en ethische verplichtingen wat betreft rapportage of documentarchivering of bewaarverplichtingen die ons worden opgelegd. In dat geval wordt u hiervan in kennis gesteld en zullen uw Persoonsgegevens alleen bijgehouden worden om te voldoen aan deze eisen.

U kunt contact opnemen met de Data Protection Officer van Ipsen op dataprivacy@ipsen.com om uw rechten uit te oefenen.

Heeft u klachten, vragen of opmerkingen over de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van Ipsen op dataprivacy@ipsen.com. Bent u niet tevreden met de behandeling van uw klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarschuwingspictogram

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd in Juni 2023 / ALL-NL-000016.