Algemene verkoopvoorwaarden

1. REIKWIJDTE

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van alle offertes, aanbiedingen, orders en iedere overeenkomst met betrekking tot de verkoop en levering van farmaceutische producten (“producten”) door Ipsen Farmaceutica B.V. (“Ipsen”) aan de koper (de “Koper”), voor zover hiervan niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.

De toepasselijkheid van eventuele andere algemene (inkoop-, aanbesteding- of overige) voorwaarden of bedingen waarnaar de Koper op enigerlei wijze verwijst, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en uitgesloten.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk tussen Ipsen en de Koper zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen gelden slechts ten aanzien van de betreffende offerte, aanbieding, order, overeenkomst of levering.
In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in deze algemene voorwaarden en specifieke afspraken tussen partijen, zoals bijvoorbeeld in een order, prevaleren voornoemde specifieke afspraken.

2. ORDERS/ HOEVEELHEDEN

Productorders zijn onder voorbehoud van acceptatie door Ipsen en een overeenkomst tussen de Koper en Ipsen met betrekking tot de verkoop en levering van producten door Ipsen aan de Koper komt uitsluitend tot stand na acceptatie door Ipsen van de door de Koper geplaatste order. Het is zonder voorafgaande toestemming van Ipsen niet toegestaan door de Koper bij Ipsen geplaatste orders te annuleren. Bij acceptatie van een annuleringsverzoek door Ipsen (zoals in de vorige zin bedoeld), behoudt Ipsen zich het recht voor om in het kader van de geannuleerde order gemaakte kosten aan de Koper in rekening te brengen.
Tenzij expliciet anders overeengekomen, worden bestelde producten door Ipsen aan de Koper geleverd in de standaard besteleenheid van Ipsen, zoals die voor elk product door Ipsen is vastgesteld. Ipsen behoudt zich het recht voor om bijkomende kosten voortvloeiende uit verzoeken om afwijkende eenheden of speciale verpakking van de bestelde producten aan de Koper in rekening te brengen.

3. LEVERING/ RISICO

Leveringen worden uitgevoerd al naar gelang de beschikbaarheid van de producten. Tenzij expliciet anders overeengekomen, zijn de door Ipsen in een offerte, aanbieding, order, overeenkomst of ander document vermelde levertijden uitsluitend informatief en niet bindend. Ipsen spant zich in om dergelijke levertijden na te komen; aan overschrijding daarvan kan de Koper echter geen enkele rechten ontlenen en overschrijding brengt Ipsen niet in verzuim zoals bedoeld in artikel 6:83 BW. Ipsen is gerechtigd om de bestelde producten in delen te leveren aan de Koper en deze deelleveringen afzonderlijk bij de Koper in rekening te brengen.

Tenzij expliciet anders overeengekomen, worden de door de Koper bestelde producten door Ipsen aan de Koper geleverd op het door de Koper in de order aangegeven adres. Ipsen behoudt zich het recht voor de wijze van transport van de producten te bepalen, hetgeen voor rekening en risico van Ipsen geschiedt tot de plaats van levering.

De Koper is verplicht Ipsen in staat te stellen de bestelde producten bij de Koper af te leveren door mee te werken aan de aflevering van de bestelde producten en de afgeleverde producten in ontvangst te nemen op het moment waarop deze feitelijk aan de Koper worden bezorgd. Indien de Koper de aflevering van de bestelde producten op onredelijke gronden weigert of op andere wijze belemmert, wordt de levering (als bedoeld in dit artikel) geacht te hebben plaatsgevonden en is Ipsen gerechtigd de bestelde producten op te (laten) slaan voor rekening en risico van de Koper.

Zodra de producten door Ipsen aan de Koper overeenkomstig het bepaalde in dit artikel van de algemene voorwaarden zijn afgeleverd, draagt de Koper het risico voor verlies van en schade aan de producten, alsmede voor schade die door de producten mocht ontstaan.

4. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten op of in verband met de producten of in verband daarmee door Ipsen geleverde materialen berusten en blijven berusten bij Ipsen en/of Ipsen’s leveranciers. Het tot stand komen van een overeenkomst tussen partijen met betrekking tot de verkoop en levering van de producten door Ipsen aan de Koper zal niet worden geïnterpreteerd als een overdracht of licentiering van enig industrieel of intellectueel eigendomsrecht. De Koper zal Ipsen onverwijld informeren indien de Koper op de hoogte raakt van enige aanspraak van een derde met betrekking tot een (vermeende) inbreuk op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten door de door Ipsen geleverde producten. In een dergelijk geval is Ipsen uitsluitend gerechtigd (mede namens Koper) verweer te voeren dan wel tegen de betreffende derde rechtsmaatregelen te treffen of een minnelijke regeling overeen te komen. In een dergelijk geval zal Koper te allen tijde zijn volledige medewerking verlenen aan Ipsen. Behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Ipsen, is de Koper niet gerechtigd de merken, handelsnamen en/of de verpakkingen van Ipsen te gebruiken anders dan in verband met het in voorraad houden en ter hand stellen van de producten. De Koper zal zich onthouden van, en zal erop toezien dat eenieder die werkzaam is voor de Koper zich zal onthouden van, enig handelen of nalaten die de industriële en intellectuele eigendomsrechten en/of de reputatie en goede naam van Ipsen redelijkerwijs zou kunnen schaden. De Koper verklaart de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Ipsen te zullen naleven en geen inbreuk daarop te zullen maken. De Koper is aansprakelijk voor wijzigingen aan het product, de (primaire en secundaire) verpakking of aan de overige informatie- of herleidbaarheidscomponenten zijn aangebracht.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Onverminderd aflevering en de overgang van risico bij aflevering (zoals bedoeld in artikel 3 van deze algemene voorwaarden) gaat de eigendom van de producten niet op de Koper over doch blijft deze bij Ipsen berusten, totdat Ipsen alle aan haar door de Koper verschuldigde bedragen ten aanzien van de producten (waaronder de in artikel 7 van deze algemene voorwaarden bedoelde prijs, rente, kosten, boetes alsook overige bedragen die de Koper aan Ipsen verschuldigd is in verband met niet-nakoming van zijn verplichtingen jegens Ipsen) volledig heeft ontvangen. De Koper is slechts gerechtigd de producten, waarop het in dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, aan derden te verkopen en te leveren voor zover dit plaatsvindt in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. In geval van faillissement of surséance van betaling van de Koper is ook het doorverkopen en leveren van de producten in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. De Koper kan, totdat voornoemde verschuldigde bedragen volledig aan Ipsen zijn betaald, in geen geval zekerheidsrechten met betrekking tot de producten aan derden verstrekken of deze verpanden. In geval de Koper diens verplichtingen jegens Ipsen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat de Koper zulks niet zal doen of in geval van faillissement of surséance van betaling van de Koper, is Ipsen gerechtigd de producten waarop het in dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, onverminderd haar overige rechten, voor rekening en risico van de Koper terug te halen. De Koper is verplicht Ipsen hiertoe alle benodigde medewerking te verschaffen. Ten slotte kan Ipsen een overzicht doen opmaken van de producten waarop het in dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust en die de Koper onder zich houdt. De Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten vanaf het moment van aflevering tot het moment dat de eigendom van de afgeleverde producten overgaat op de Koper te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade (waaronder brand-, ontploffing- en waterschade) en diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan leverancier ter inzage te geven.

6. RECLAME

De Koper is verplicht zich te houden aan de instructies van Ipsen inzake de opslag en gebruik van de geleverde producten. De Koper dient de afgeleverde producten onverwijld na aflevering te (laten) controleren. Indien de afgeleverde producten niet overeenstemmen met de door Ipsen geaccepteerde order of de overeenkomst (bijvoorbeeld met betrekking tot het aantal, type of doseringen van de producten) of indien de afgeleverde producten andere zichtbare gebreken vertonen, dient de Koper dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie (3) dagen na aflevering schriftelijk aan Ipsen te melden, met een beschrijving en onderbouwing van het gebrek. Niet-zichtbare gebreken in de afgeleverde producten dient de Koper binnen één (1) dag na vaststelling daarvan schriftelijk aan Ipsen te melden, met een beschrijving en onderbouwing van het gebrek. Bij gebreke van tijdige melding als bedoeld in dit artikel, vervalt ieder recht van de Koper in verband met of voortvloeiende uit het betreffende gebrek in de afgeleverde producten en worden de afgeleverde producten geacht volledig aan de order van de Koper en/of de overeenkomst te voldoen. In geval van gebreken in de afgeleverde producten kan de Koper enkel, als enige remedie en naar eigen inzicht van Ipsen, aanspraak maken op aflevering van ontbrekende producten, vervanging van de betreffende producten of restitutie van de door de Koper voor de betreffende producten betaalde aankoopprijs, welk bedrag in dat geval door middel van een creditnota door Ipsen aan de Koper zal worden terugbetaald, zonder enige andere aansprakelijkheid van enigerlei aard van Ipsen jegens de Koper. De Koper kan geen aanspraak maken op het voorgaande indien de gebreken in de afgeleverde producten zijn ontstaan nadat de producten door Ipsen aan de Koper zijn afgeleverd en/of zijn ontstaan doordat de producten in strijd met de instructies van Ipsen of toepasselijke wet- en regelgeving door de Koper zijn gebruikt, opgeslagen, herverpakt of beschadigd zijn als gevolg van een incident of onzorgvuldig handelen of nalaten van en tekortkomingen in toezicht of onderhoud door de Koper. De Koper kan bestelde en afgeleverde producten met voorafgaande toestemming van Ipsen aan Ipsen retourneren binnen zeven (7) dagen na aflevering. Aan deze toestemming kan Ipsen voorwaarden verbinden. In het geval van retournering in overeenstemming met dit artikel, zal Ipsen voor de aankoopprijs van de geretourneerde producten een creditnota opmaken.

7. PRIJS/ BETALINGEN

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen, zijn de prijzen zoals vermeld op Ipsen’s prijslijst in Euro (€) en exclusief belastingen, heffingen (deze worden door de Koper gedragen) en bijzondere kosten, waaronder kosten voor het transport van spoedleveringen (zoals kosten voor koeriersdiensten) en voor speciale verpakking van de bestelde producten zoals bedoeld in artikel 2 van deze algemene voorwaarden.

Tenzij expliciet met de Koper een bepaalde prijs is overeengekomen, is de door de Koper aan Ipsen verschuldigde koopprijs voor de bestelde producten het bedrag dat voor het betreffende product wordt vermeld in Ipsen’s, op de orderdatum geldende, prijslijst. De in de prijslijst vermelde prijzen kunnen van tijd tot tijd en zonder (voorafgaande) kennisgeving aan de Koper, door Ipsen worden gewijzigd, met name met het oog op eventuele stijgingen in arbeidskosten, grondstofkosten, wijziging van rentetarieven enz. Ipsen zal, op verzoek van Koper, een kopie van de op dat moment geldende prijslijst verstrekken aan de Koper. Kortingen op voormelde prijzen gelden zoals zij expliciet tussen partijen zijn overeengekomen. Op Ipsen rust geen enkele verplichting om enige korting op producten te verlenen aan de Koper.

De prijs dient binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum dan wel binnen de in de factuur vermelde termijn en onder de daarin opgenomen voorwaarden te worden voldaan door de Koper. De Koper is gehouden tot tijdige betaling van de volledige prijs zoals bedoeld in dit artikel, ook in het geval van een overschrijding van de in artikel 3 van deze algemene voorwaarden genoemde levertijden, in geval de Koper de factuur betwist of in het geval de Koper overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van deze algemene voorwaarden aan Ipsen heeft gemeld dat de afgeleverde producten niet overeenstemmen met de betreffende order of de overeenkomst en/of indien de afgeleverde producten gebreken vertonen.

De Koper is bij uitsluiting aansprakelijk voor de bankkosten in verband met de betaling van de prijs voor de bestelde producten. Behoudens enige andersluidende specifieke afspraak, is de Koper bij overschrijding van genoemde betalingstermijn van dertig (30) dagen, zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en is de Koper over het de openstaande bedragen de wettelijke handelsrente (zoals bedoeld in artikel 6:119a BW) verschuldigd, vanaf de dag na het verstrijken van de in de factuur vermelde betalingstermijn tot de dag van de algehele voldoening van (het nog verschuldigde gedeelte van) de factuur, onverminderd Ipsen’s overige rechten op basis van toepasselijk recht, en/ of de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.

Indien Ipsen met de Koper een bepaald maximumbedrag aan openstaande betalingen is overeengekomen, behoudt Ipsen zich het recht voor om, wanneer dat betreffende maximum is overschreden, onverminderd overige rechten van Ipsen, haar verplichtingen jegens de Koper op te schorten en bijvoorbeeld geen uitvoering te geven aan bepaalde orders totdat de Koper aan zijn betalingsverplichtingen jegens Ipsen heeft voldaan.
Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Ipsen kunnen betalingen door de Koper in geen geval worden opgeschort of op enigerlei wijze worden verrekend. Betalingen van de Koper strekken in eerste instantie ter voldoening van de in dit artikel genoemde kosten en rente en worden daarna in mindering geboekt op de bedragen die het langst hebben opengestaan.

8. WET- EN REGELGEVING

De Koper zal zich met betrekking tot de producten te allen tijde houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot wet- en regelgeving met betrekking tot (de inkoop, verkoop, opslag, gebruik en ter hand stellen van) geneesmiddelen (waaronder, waar relevant, de Richtsnoeren inzake goede praktijken bij het vervaardigen van geneesmiddelen en het Richtsnoer voor Goede Distributiepraktijken), anti-corruptie en het verwerken en beschermen van persoonsgegevens. De Koper zal ten aanzien van de door Ipsen geleverde producten een administratie voeren die voldoet aan alle eisen die voortvloeien uit toepasselijke wet- en regelgeving en op basis waarvan ontvangers en gebruikers van de door Ipsen geleverde producten zonder onredelijke vertraging kunnen worden geïdentificeerd.

Wanneer de Koper een order bij Ipsen plaatst, staat de Koper ervoor in dat de Koper alle vereiste vergunningen, certificaten, erkenningen en goedkeuringen bezit en/of anderszins bevoegd is om de relevante producten te bestellen, te kopen, in voorraad te houden en, waar relevant, ter hand te stellen, toe te dienen, te gebruiken of te verkopen. De Koper dient desgevraagd bewijs hiervan aan Ipsen te overleggen. De Koper zal Ipsen onverwijld informeren op het moment dat de Koper, tijdelijk of permanent, niet langer beschikt over voormelde vergunningen, certificaten, erkenningen en goedkeuringen. In dat geval is Ipsen gerechtigd om de levering van de door de Koper geplaatste order op te schorten zolang de Koper niet langer beschikt over voormelde vergunningen, certificaten, erkenningen en goedkeuringen.

9. RECALL

De Koper verbindt zich ertoe om, op eerste verzoek van Ipsen, volledig mee te werken aan een besluit van Ipsen of een bevoegde autoriteit tot het terugroepen of uit de handel nemen van door Ipsen geleverde producten of het treffen van andere maatregelen ten aanzien van de geleverde producten (waaronder het onder zich houden van de betreffende producten of het verzenden van nadere communicatie of instructies ten aanzien van het betreffende product) en de instructies van Ipsen in dat verband tijdig op te volgen. In geval van een besluit tot terugroeping of uit de handel nemen van een geleverd product, zal Ipsen zich inspannen om het teruggeroepen product zo spoedig mogelijk te vervangen of aan de Koper te vergoeden door middel van een creditnota. Redelijke kosten die de Koper in redelijkheid maakt in het kader van een besluit tot terugroeping of uit de handel nemen van een door Ipsen geleverd product zoals bedoeld in dit artikel komen voor rekening van Ipsen.

10. AANSPRAKELIJKHEID

Ipsen is jegens de Koper nimmer aansprakelijk voor winstderving of bedrijfs- of gevolgschade van enigerlei aard. Ipsen is jegens de Koper nimmer aansprakelijk voor schade, voor zover deze het gevolg is van gebruik van de door Ipsen geleverde producten in strijd met de door Ipsen verstrekte instructies, na de vermelde uiterste gebruiksdatum of toepasselijke wet- en regelgeving. Geen van de bepalingen van deze algemene voorwaarden vormt een uitsluiting of beperking van Ipsen’s aansprakelijkheid jegens de Koper voor schade als gevolg van Ipsen’s opzet of bewuste roekeloosheid. Ipsen’s totale aansprakelijkheid van Ipsen jegens de Koper in verband met de verkoop en levering van de producten is beperkt tot een maximumbedrag gelijk aan de prijs die door de Koper verschuldigd en betaald is voor de betreffende producten waardoor de aansprakelijkheid is veroorzaakt. De Koper zal Ipsen vrijwaren en schadeloosstellen voor schade en aanspraken van derden, als gevolg van, in verband met of voortvloeiende uit, een schending van enige verplichting van de Koper jegens Ipsen, een schending van een wettelijke verplichting, dan wel het (doen) bewerken, (doen) verwerken, (doen) verpakken, (doen) vervoeren of (doen) gebruiken in strijd met de door Ipsen gegeven instructies.

11. NIET-NAKOMING

Indien de Koper toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, is Ipsen, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, gerechtigd de order of overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden. Bovendien worden als gevolg van dergelijke niet-nakoming alle om welke reden dan ook openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar en is Ipsen gerechtigd alle verdere leveringen van producten per direct op te schorten. De Koper is gehouden alle (gerechtelijke en buitengerechtelijke) (incasso)kosten die Ipsen moet maken om door de Koper verschuldigde bedragen te innen, met inbegrip van doch niet beperkt tot honoraria van advocaten, deurwaarders en andere partijen, aan Ipsen te vergoeden.

12. OVERMACHT

Indien Ipsen haar verplichtingen jegens de Koper niet of niet tijdig nakomt, is Ipsen niet aansprakelijk voor enige schade die de Koper hierdoor lijdt, en worden Ipsen’s verplichtingen jegens de Koper automatisch opgeschort en is Ipsen gerechtigd orders uit te stellen of te annuleren zonder daarvoor jegens de Koper aansprakelijk te zijn, indien deze niet-nakoming wordt veroorzaakt door een gebeurtenis waarover Ipsen geen controle heeft, waaronder brand, sociale onrust, stakingen, overstromingen en andere natuur- en andere rampen, oorlog of oorlogsdreiging, een bedrijfsongeval op haar terrein of dat van haar onderaannemers of vervoerders, tekort aan arbeidskrachten, energie- of grondstoftekorten, niet-nakoming van de verplichtingen door leveranciers van Ipsen, acties van overheidsinstanties, pandemieën, en onderbreking van of vertragingen of andere problemen in het transport, zelfs indien deze gebeurtenissen niet aan alle wettelijke eigenschappen van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW voldoen. Ipsen verplicht zich de Koper in een dergelijk geval in kennis te stellen van het betreffende voorval en de gevolgen daarvan.

13. DUUR EN BEËINDIGING

Indien tussen partijen een overeenkomst wordt overeengekomen of tot stand komt die strekt tot het geregeld verkopen en leveren van producten door Ipsen aan de Koper, blijft een dergelijke koopovereenkomst van kracht totdat zij door een der partijen schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden worden beëindigd.

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, kan Ipsen een dergelijke overeenkomst op elk moment met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Koper, zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig is en zonder ingebrekestelling, en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, ontbinden indien: (i) de Koper diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden (met inbegrip van doch niet beperkt tot niet-betaling van facturen op hun vervaldatum) niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en (voor zover niet-nakoming kan worden hersteld) deze niet-nakoming niet binnen dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving heeft hersteld; of (ii) de Koper in staat van insolventie geraakt of verkeert, aan de Koper surseance van betaling is verleend, of de Koper een schikking aanvaardt of regeling treft met zijn schuldeisers, of de Koper ten aanzien van diens gehele of een gedeelte van diens activa of bedrijfsactiviteiten een curator, bewindvoerder of beheerder krijgt toegewezen of een rechterlijk bevel wordt uitgevaardigd ten aanzien van diens sluiting, ontbinding of faillissement.

14. VERTROUWELIJKHEID

De Koper zal strikte geheimhouding in acht nemen ten aanzien van vertrouwelijke informatie van Ipsen, waaronder in ieder geval wordt verstaan alle informatie en gegevens die de Koper ontvangt van Ipsen en waarvan de Koper in verband met de koop van de producten kennis heeft gekregen en die is aangeduid als vertrouwelijk, of waarvan de de Koper de vertrouwelijke aard kent of redelijkerwijs geacht moet worden te kennen, met inbegrip van maar niet beperkt tot technische, financiële en zakelijke informatie die betrekking heeft op Ipsen of haar groepsondernemingen en zakenrelaties, evenals alle andere informatie en alle stukken en bestanden waarin die informatie is vervat. De Koper zal (i) zonder voorafgaande toestemming van Ipsen geen vertrouwelijke informatie van Ipsen, direct of indirect, verspreiden of openbaar maken aan anderen dan haar eigen werknemers of adviseurs, die redelijkerwijs dienen te beschikken over dergelijke informatie ter uitvoering van diens verplichtingen met betrekking tot de producten; (ii) vertrouwelijke informatie van Ipsen met dezelfde mate van zorg behandelen als waarmee de Koper eigen informatie van vergelijkbaar belang behandelt, maar ten minste met redelijke zorg; (iii) alle documenten en materialen die vertrouwelijke informatie van Ipsen bevatten in een veilige omgeving bewaren en de toegang tot dergelijke documenten beperken tot die werknemers of adviseurs die redelijkerwijs dienen te beschikken over toegang tot deze informatie in verband met de uitvoering van diens verplichtingen met betrekking tot de producten; en (iv) vertrouwelijke informatie van Ipsen alleen aanwenden voor het doel waarvoor deze aan de Koper is verstrekt. De Koper zal ervoor zorgdragen dat derden, werknemers of adviseurs met wie de Koper vertrouwelijke informatie van Ipsen (overeenkomstig het bepaalde in dit artikel van deze algemene voorwaarden) deelt, gehouden zijn aan dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als de Koper. De geheimhoudingsbepalingen zoals neergelegd in dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover op de Koper een wettelijke verplichting rust tot het bekend maken van de vertrouwelijke informatie van Ipsen. Ook gelden de geheimhoudingsbepalingen zoals neergelegd in dit artikel niet ten aanzien van informatie die (i) reeds bekend is bij het publiek of bekend wordt bij het publiek, anders dan door een schending door de Koper van één of meer van zijn verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden, (ii) reeds in het bezit was van de Koper voordat zij die informatie van Ipsen ontving, voor zover zij dit aan de hand van schriftelijke stukken kan aantonen, (iii) gelijk is aan informatie die door de Koper is ontvangen van een derde, die met betrekking tot die informatie niet is gebonden aan enige geheimhoudingsplicht.

15. GEGEVENSBESCHERMING

De Koper erkent dat Ipsen bij de uitvoering van de orders, de koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde persoonsgegevens zal verwerken. Ipsen zal die persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

16. OVERIGE BEPALINGEN

Indien één der partijen nalaat zich te beroepen op de bepalingen van de koopovereenkomst of deze algemene voorwaarden of nalaat de uit de koopovereenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende rechten uit te oefenen, dient dit niet te worden beschouwd als afstand van de betreffende bepalingen of rechten en doet dit geenszins afbreuk aan het recht van de betreffende partij zich op een later tijdstip op die bepaling te beroepen dat recht uit te oefenen. De ongeldigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de onuitvoerbaarheid van enig recht voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen en voorwaarden. Partijen zullen in een dergelijk geval met elkaar in onderhandeling treden over een bepaling die het gewenste doel zo dicht mogelijk benadert.

17. FORUMKEUZE EN TOEPASSELIJK RECHT

Bij geschillen die niet in der minne kunnen worden beslecht, heeft de bevoegde rechter te Amsterdam exclusieve bevoegdheid. Op deze algemene voorwaarden en alle koopovereenkomsten en overige rechtsverhoudingen tussen partijen in verband met de koop/verkoop en levering van de producten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, waar relevant, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.