Ipsen Poland uczestniczył w V Forum Pharma Planet 360 w Warszawie

Na początku listopada Dyrektor Generalna Ipsen Poland, Ioana Parsons, wzięła udział w V Forum Pharma Planet 360 w Warszawie.

Wraz z innymi dyrektorami generalnymi innowacyjnych firm działających w Polsce Ioana Parsons wzięła udział w dyskusji panelowej: „JAK ZNALEŹĆ RÓWNOWAGĘ MIĘDZY WYSOKIMI KOSZTAMI PROWADZENIA BIZNESU A ZAPEWNIENIEM ROZWOJU ORGANIZACJI”. Wśród głównych punktów dyskusji znalazły się następujące wątki:

– Innowacyjne firmy farmaceutyczne działają w Polsce w wymagającym środowisku  wysokich kosztów działalności, które znacznie wzrosły w 2023 roku – zwłaszcza z powodu inflacji. Ponieważ w decyzjach refundacyjnych nie ma klauzul dotyczących indeksacji inflacji, a wiele umów z dostawcami zewnętrznymi (np. wynajem biura, organizacja wydarzenia itp.) ma takie klauzule, istnieje oddziałująca na tę działalność niezaprzeczalna presja kosztowa.

– Stwarza to potrzebę ciągłego obniżania kosztów. Ipsen uruchomił inicjatywę o nazwie „Barrier Breakers”,w ramach której Polska z roku na rok poprawia wyniki w zakresie procesu usuwania barier dla biznesu. Zaczęliśmy od 63 punktów w ocenie w 2021 roku, następnie poprawiliśmy wynik na 71 punktów w roku 2022 a w 2023r. osiągnęliśmy wynik 78 punktów, co stanowi poprawę o 19 punktów względem punktu referencyjnego.  Wykorzystując lepsze planowanie czasu pracy, możemy skoncentrować nasze wysiłki na tym, co ważne, a mianowicie na innowacyjnych projektach dedykowanych polskim pacjentom.

– widzimy też ciągłą potrzebę  stałego inwestowania w rozwój. Na poziomie krajowym inwestujemy szczególnie w dwóch obszary: pierwszym – w zaangażowanie zewnętrznych zasobów drugim -, w wynagradzanie i rozwój ludzi – ponieważ to ludzie stoją za realizacją planów.  W tym roku zwracaliśmy uwagę na zarządzanie kluczowymi klientami, a także w inwestycje w innowacje w zakresie modeli biznesowych, tj. testowanie różnorodnego podejścia poprawiającego jako pacjentów czy pracowników ochrony zdrowia. Przykładem jest nasz pierwszy program wsparcia pacjentów, uruchomiony od marca br. w 46 ośrodkach leczenia udarów. Celem projektu jest usprawnienie wykrywania wczesnych objawów spastyczności u pacjentów po udarze. Kolejnym jest pilotażowy projekt dedykowany identyfikacji pacjentów ze spastycznością na podstawie dokumentacji lekarza rodzinnego z wykorzystaniem algorytmu sztucznej inteligencji . /CRSC-PL-000086

[ENG]

Ipsen Poland participated in the 5th Pharma Planet 360 Forum in Warsaw

At the beginning of November the Ipsen Poland General Manager, Ioana Parsons, participated in the 5th Pharma Planet 360 Forum in Warsaw.

Together with other GMs and Regional Heads, she spoke in a panel about balancing cost discipline and investing in the development of organizations. Among the main points discussed were:

Innovative pharma companies operate in a challenging environment in Poland, as the cost of doing business has increased in 2023 – especially due to inflation. As there are no inflation indexation clauses in Reimbursement decisions, while many of the contracts with suppliers (e.g., data, office rent, events, etc.) have such clauses, there is undeniable cost pressure.

– This creates a need to cut cost, starting with the cost of complexity. Ipsen launched an initiative called “Barrier Breakers”, and Poland has improved scores year on year for Removing barriers to execution. We started at 63 in ’21, moved to 71 in ’22 and now to 78 in ‘23, which is a big improvement – 19 points above benchmark. By releasing our people’s unproductive time, we can focus our efforts on what matters, namely innovative projects for patients.

–  However, there is also a need to continuously invest to grow. At country level, we believe in investing especially in two areas: firstly, in external engagement and secondly, in people reward and development – because it is people who bring the results. We invested a lot in Key Account Management this year, and also in business model innovation i.e., trying different approaches to engage with patients or HCPs. Examples include our first patient support program launched since March in 46 stroke centres to help detect the early symptoms of spasticity for post-stroke patients and piloting an ‘AI-like’ algorithm to identify patients living with spasticity based on GP records. / CRSC-PL-000086

© Ipsen Group 2024