Regulamin

Warunki korzystania z Witryny 

 1. Akceptacja 

Witryna firmowa ipsen.com („Witryna”) została opracowana i jest dostarczana przez Ipsen Pharma, z siedzibą przy 65 Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, (dalej zwaną „Ipsen” wraz z jej spółkami stowarzyszonymi).  Dostęp użytkownika do Witryny i korzystanie z niej podlega poniższym Warunkom oraz wszystkim obowiązującym przepisom prawa. Poprzez wejście na strony Witryny użytkownik akceptuje poniższe warunki bez ograniczeń i zastrzeżeń. 

      2. Korzystanie z informacji 

Przedmiotowa witryna firmowa jest własnością spółki Ipsen i zawiera informacje ogólne dotyczące spółki Ipsen, jej produktów i usług. Informacje zawarte na stronach Witryny obejmują: 

 • Najnowsze informacje i komunikaty prasowe 
 • Wizję, strategię i zobowiązania 
 • Opis obszarów terapeutycznych, kluczowych faktów i strategii 
 • Opisy strategii badawczo-rozwojowej, wiedzy, centrów i sposobów przekazywania wiedzy. 
 • Informacje dla potencjalnych pracowników 
 • Wykaz wszystkich produktów Ipsen 
 • Informacje finansowe 
 • Informacje o przejrzystości   

Użytkownik nie może rozpowszechniać, modyfikować, przesyłać, ponownie wykorzystywać, publikować lub korzystać z jakichkolwiek informacji znajdujących się w Witrynie w celach komercyjnych, a także powinien zakładać, że wszystko, co widzi lub czyta w tej Witrynie jest chronione prawem autorskim, o ile nie wskazano inaczej, i nie może być wykorzystywane w sposób inny niż określony w niniejszych Warunkach korzystania. 

Poza wyjątkami zawartymi w niniejszym artykule, spółka Ipsen nie gwarantuje ani nie oświadcza, że korzystanie przez użytkownika z materiałów dostępnych w Witrynie nie będzie naruszało praw osób trzecich niebędących własnością spółki Ipsen i niepowiązanych z nią. Z wyjątkiem powyższego ograniczonego upoważnienia Użytkownikowi nie udziela się ani nie nadaje żadnej licencji ani prawa do informacji, ani też żadnych praw autorskich spółki Ipsen ani żadnego innego podmiotu. 

Ta Witryna może zawierać zastrzeżone informacje, technologie, produkty, procesy lub inne zastrzeżone prawa spółki Ipsen i/lub innych podmiotów, oraz odniesienia do takowych. Użytkownikowi nie udziela się ani nie nadaje żadnych licencji ani praw do takich znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, technologii, produktów, procesów i innych zastrzeżonych praw spółki Ipsen i/lub innych podmiotów. 

 

Informacje zawarte na stronach Witryny przeznaczone dla wszystkich odbiorców są przekazywane wyłącznie w celach informacyjnych a ich celem nie jest w żadnym wypadku: 

 • wyrażanie opinii medycznych; 
 • diagnozowanie, 
 • zastępowanie konsultacji, opinii lub zaleceń fachowego personelu medycznego; 
 • zalecanie ani promowanie stosowania jakichkolwiek produktów lub usług spółki Ipsen; 

Przed zastosowaniem jakichkolwiek produktów wymienionych na stronach Witryny konieczne jest skorzystanie z porady i konsultacji lekarza lub innego fachowego personelu medycznego. 

      3. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji 

Choć spółka Ipsen dokłada racjonalnych starań, by zapewnić, że informacje zawarte w Witrynie są rzetelne i aktualne, mogą one zawierać nieścisłości i błędy typograficzne. Spółka Ipsen zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, poprawek i/lub aktualizacji informacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Spółka Ipsen nie składa żadnych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do poprawności jakichkolwiek informacji ani nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w treści Witryny. 

WSZYSTKIE INFORMACJE PRZEKAZYWANE SĄ W STANIE PRZEDSTAWIONYM („AS IS”). SPÓŁKA IPSEN NIE GWARANTUJE KOMPLETNOŚCI ANI POPRAWNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TEJ WITRYNIE, ANI ICH MOŻLIWEGO WYKORZYSTANIA. W ZWIĄZKU Z TYM UŻYTKOWNICY POWINNI DOKONAĆ UWAŻNEJ OCENY INFORMACJI PRZED ICH WYKORZYSTANIEM. UŻYTKOWNIK MOŻE KORZYSTAĆ Z TYCH INFORMACJI WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRAWEM SPÓŁKA IPSEN ORAZ INNE SPÓŁKI GRUPY IPSEN, A TAKŻE WSZELKIE INNE PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W TWORZENIU, PRODUKCJI LUB DOSTARCZANIU TEJ WITRYNY UŻYTKOWNIKOWI WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, POŚREDNIE LUB ODSZKODOWANIA O CHARAKTERZE KARNYM WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO WITRYNY, JEJ UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA, A TAKŻE Z TYTUŁU BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ W TREŚCI WITRYNY.   

Spółka Ipsen nie ponosi i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt użytkownika lub inne należące do niego przedmioty w wyniku dostępu do informacji lub korzystania z nich. 

      4. Informacje podawane przez Użytkownika  

Z wyjątkiem informacji objętych Polityką prywatności, o ile ma ona zastosowanie, wszelka korespondencja lub materiały przesyłane do Witryny, w tym wszelkie dane, pytania, komentarze, sugestie itp. są i będą traktowane jako informacje nieobjęte obowiązkiem zachowania poufności i niezastrzeżone. 

      5. Konsekwencje 

Jeżeli spółka Ipsen poweźmie wiadomość, że użytkownik naruszył dowolny z zawartych tu Warunków korzystania, może natychmiast podjąć działania naprawcze, obejmujące między innymi uniemożliwienie użytkownikowi korzystania z Witryny, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Jeżeli naruszenie Użytkownika spowodowało negatywne konsekwencje lub szkody dla spółki Ipsen, może ona, według własnego uznania, zażądać odszkodowania od Użytkownika.

6. Zmiany 

Spółka Ipsen może w dowolnym momencie dokonać zmiany niniejszych Warunków korzystania poprzez aktualizację niniejszej publikacji i powiadomienie użytkownika w wystarczający sposób (np. e-mailem lub poprzez wyskakujące okno w Witrynie, w którym użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na zmienioną wersję Warunków). Zmienione Warunki korzystania wchodzą w życie w ciągu 30 dni kalendarzowych od takiej aktualizacji. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na nowe Warunki korzystania, powinien to zaznaczyć, korzystając z mechanizmu zapewnionego w odpowiednim e-mailu lub wyskakującym oknie, a następnie powinien zaprzestać wchodzenia na strony Witryny i korzystania z niej. Użytkownik powinien okresowo odwiedzać niniejszą stronę, aby zapoznać się z aktualnie obowiązującymi „Warunkami korzystania z serwisu”. 

Spółka Ipsen zastrzega sobie prawo do wyłączenia Witryny w dowolnym momencie bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnego innego podmiotu. Przed wyłączeniem Użytkownik zostanie o tym poinformowany. 

      7. Autorzy materiałów  

Ilustracje: Grupa Ipsen

Materiały wideo: Grupa Ipsen

Zdjęcia:

 • Grupa Ipsen
 • Xavier Boymond
 • Thomas Chéné
 • Philippe Dubreuil
 • Keith Freeburn
 • Matthew Healey
 • Thomas Laisné
 • David Meignan
 • Gérard Uféras
 • Corbis 

Unsplash.com  

8. Własność intelektualna 

Zawartość Witryny jest w pełni chroniona obowiązującymi prawami własności intelektualnej. Żadne materiały zawarte w tej Witrynie nie mogą być kopiowane, wyświetlane ani dalej wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Ipsen. 

      9. Zdarzenia niepożądane  

Zachęca się pacjentów i stowarzyszenia pacjentów do zgłaszania wszelkich podejrzewanych działań niepożądanych za pośrednictwem krajowej Agencji Bezpieczeństwa Leków i Produktów Leczniczych (ANSM) oraz sieci regionalnych centrów bezpieczeństwem farmakoterapii (www.ansm.sante.fr). 

Jeżeli fachowy personel medyczny pragnie dokonać zgłoszenia zdarzenia niepożądanego lub reklamacji jakościowej dotyczącej danego produktu do spółki Ipsen Pharma, należy skorzystać ze stosownych pól przewidzianych do tego celu na stronie http://www.ipsenmedicalinformation.com 

10. Rozdzielność postanowień 

Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania z Witryny zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia zachowają pełną moc i skutek, z wyjątkiem sytuacji, gdy za nieważne lub niewykonalne uznaje się istotne postanowienie niniejszych Warunków korzystania z Witryny. 

      11. Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów 

Niniejsze „Warunki korzystania z Witryny” i korzystanie z Witryny przez Użytkownika podlegają przepisom prawa francuskiego, z wyjątkiem przepisów prawa prywatnego międzynarodowego.  

Spory, których nie można rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez sądy i trybunały francuskie.  

 

Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2018r. 

© Ipsen Group 2024