KOMUNIKAT PRASOWY – Zmiany w leczeniu pacjentów ze spastycznością kończyn

Najnowsze obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązujące od dnia 1 listopada br. zwiększa liczbę dostępnych produktów oraz nowych wskazań o 145. Kolejne decyzje refundacyjne poszerzyły dostęp polskich pacjentów do różnych terapii, w tym także tych związanych z leczeniem spastyczności kończyn.

Na mocy podjętych przez Ministerstwo Zdrowia decyzji program lekowy B.57 – LECZENIE PACJENTÓW ZE SPASTYCZNOŚCIĄ KOŃCZYN Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A (ICD–10: I61, I63, I69, G35, G80, G82, G83, T90, T91) został rozszerzony o  możliwość stosowania toksyny botulinowej o leczenie pacjentów ze spastycznością  o etiologii innej niż udarowa, tj.:

  • po przebytym urazie OUN,
  • z rozpoznaniem stwardnienia rozsianego,
  • z rozpoznaniem mózgowego porażenia dziecięcego,
  • z rozpoznaniem paraplegii spastycznej.

Do tej pory brak dostępu dla tych grup pacjentów był istotną, niezaspokojoną potrzebą terapeutyczną. Należy podkreślić, iż obok rekomendacji międzynarodowych, najnowsze rekomendacje polskich ekspertów opracowane przez środowisko zarówno lekarzy neurologów jak i lekarzy rehabilitacji wskazują, że terapia toksyną botulinową u wszystkich pacjentów ze spastycznością – niezależnie od jej etiologii – jest leczeniem skutecznym i bezpiecznym.

„Z radością przyjęliśmy wiadomość o wprowadzonych zmianach na listopadowej liście refundacyjnej, które odpowiadają na pewne niezagospodarowane dotąd potrzeby pacjentów neurologicznych w Polsce. Jako innowacyjna firma farmaceutyczna, stawiająca za bezwzględny priorytet zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów, czujemy się zobowiązani do aktywnej współpracy z wszystkimi zainteresowanymi stronami. Zawsze wspieramy działania do implementacji odpowiednich wytycznych, które zapewnią polskim pacjentom dostęp do nowoczesnych metod leczenia.” – podkreśla Ioana Parsons, Dyrektor Generalna Ipsen Poland.

/DYS-PL-000624

[ENG]

The latest announcement of the Ministry of Health on the list of reimbursed medicines, foodstuffs for special nutritional purposes and medical devices, in force since 1 November this year, increases the number of available products and new indications by 145. Subsequent reimbursement decisions have expanded Polish patients’ access to various therapies, including those related to the treatment of limb spasticity.

By the decisions taken by the Ministry of Health, drug programme B.57 – TREATMENT OF PATIENTS WITH LEGAL SPASTICITY WITH THE USE OF BOTULIN TOXIN TYPE A (ICD-10: I61, I63, I69, G35, G80, G82, G83, T90, T91) was extended to include the possibility of using botulinum toxin for the treatment of patients with spasticity of non-stroke aetiology, i.e:

  • following CNS trauma,
  • with a diagnosis of multiple sclerosis,
  • with a diagnosis of cerebral palsy,
  • with a diagnosis of spastic paraplegia.

The lack of access for these patient groups has been a significant unmet therapeutic need.

It should be emphasised that, in addition to international recommendations, the latest recommendations by Polish experts developed by the community of both neurologists and rehabilitation physicians indicate that botulinum toxin therapy in all patients with spasticity – regardless of its aetiology – is an effective and safe treatment.

„We welcomed the news of the changes introduced in the November reimbursement list, which respond to unmet needs of neurological patients in Poland. As an innovative pharmaceutical company that places the health and safety of patients as an absolute priority, we feel obliged to actively cooperate with all stakeholders. We always support activities to implement relevant guidelines that will ensure Polish patients have access to modern treatments.” – emphasises Ioana Parsons, General Manager of Ipsen Poland./ DYS-PL-000624

© Ipsen Group 2024