Algemene voorwaarden

Aanvaarding

De bedrijfswebsite ipsen.com (“”Website””) is ontwikkeld en wordt aangeboden door Ipsen Pharma, 65 Quai Georges Gorse 92100 Boulogne-Billancourt, (hierna, samen met zijn filialen, “”Ipsen”” genoemd). Uw toegang tot en gebruik van de Website is onderworpen aan de volgende Voorwaarden en alle toepasselijke wetten. Door de Website te bezoeken, aanvaardt u, zonder beperking of voorbehoud, deze Voorwaarden.

Gebruik van informatie

De bedrijfswebsite is een website van Ipsen die algemene informatie verschaft over Ipsen en haar producten en diensten. De informatie voor de bedrijfswebsite omvat:

 • Nieuws en persberichten
 • Visie, strategie en verplichtingen
 • Beschrijving van de therapeutische gebieden, belangrijkste feiten en strategie
 • Beschrijving van de onderzoeks- en ontwikkelingsstrategie, expertise, centra en pijplijn.
 • Informatie voor toekomstige werknemers
 • Een lijst van alle Ipsen-producten.
 • Financiële informatie
 • Informatie over transparantie

U mag de informatie op de website niet voor commerciële doeleinden verdelen, wijzigen, verzenden, hergebruiken, reposten of gebruiken, en u dient ervan uit te gaan dat alles wat u op deze website ziet of leest auteursrechtelijk is beschermd, tenzij anders aangegeven, en niet mag worden gebruikt, behalve zoals bepaald in deze Voorwaarden.

Tenzij anderszins toegestaan in deze paragraaf, garandeert noch verklaart Ipsen dat uw gebruik van op de website weergegeven materialen geen inbreuk maakt op rechten van derden die geen eigendom zijn van of niet gelieerd zijn aan Ipsen. Met uitzondering van de voorgaande beperkte toestemming wordt aan u geen licentie op of recht op de informatie of enig auteursrecht van Ipsen of van enige andere partij verleend of toegekend.

Deze Website kan eigendomsinformatie, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Ipsen en/of andere partijen bevatten of hiernaar verwijzen. Er wordt u geen licentie of recht op dergelijke handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van Ipsen en/of andere partijen verleend of toegekend.

De informatie op deze website, voor alle publiek, wordt u uitsluitend ter informatie aangeboden en is op geen enkele wijze bedoeld om:

 • een medisch advies te geven;
 • een diagnose te stellen
 • een consult, mening of aanbevelingen van een gezondheidsprofessional te vervangen;
 • het gebruik van een product of dienst van Ipsen aan te bevelen of te promoten;

Het is van essentieel belang dat u het advies opvolgt of uw arts of andere medische professionals raadpleegt voordat u een van de op deze website genoemde producten gebruikt.

Afwijzing van garanties

Hoewel Ipsen redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat de informatie op de website accuraat en actueel is, kan dergelijke informatie onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Ipsen behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen, correcties en/of verbeteringen in de informatie aan te brengen. Ipsen geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van de website.

Waarschuwingspictogram

ALLE INFORMATIE WORDT VERSTREKT “ZOALS ZE IS”. IPSEN GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID OF NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE OF HET MOGELIJKE GEBRUIK ERVAN. BIJGEVOLG MOET DE INFORMATIE VÓÓR GEBRUIK ZORGVULDIG DOOR DE GEBRUIKER WORDEN GEËVALUEERD. U KUNT DEZE INFORMATIE NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO GEBRUIKEN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN IPSEN, ALLE ANDERE BEDRIJVEN VAN DE IPSEN-GROEP EN ALLE ANDERE PARTIJEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ DE CREATIE, PRODUCTIE OF LEVERING VAN DEZE WEBSITE AAN U, ELKE GARANTIE OF AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR DIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, INDIRECTE OF PUNITIEVE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DE TOEGANG TOT, HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, OF FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD VAN DE WEBSITE.

Ipsen aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor schade aan, of virussen die uw apparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van uw toegang tot of gebruik van de informatie.

Informatie die u verstrekt

Met uitzondering van informatie die valt onder het Privacybeleid, indien een dergelijk beleid van toepassing is, is alle communicatie of materiaal dat u naar de Website verzendt, met inbegrip van gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden en zal als zodanig worden behandeld.

Gevolgen

Indien Ipsen constateert dat u een van de hierin opgenomen Voorwaarden hebt overtreden, kan Ipsen op elk moment en zonder kennisgeving onmiddellijk corrigerende maatregelen nemen, waaronder het verhinderen dat de gebruiker de Website gebruikt. Indien Ipsen schade of nadeel ondervindt van uw overtreding, kan Ipsen naar eigen goeddunken schadevergoeding van u eisen.

Herzieningen

Ipsen kan deze Voorwaarden te allen tijde herzien door deze posting bij te werken en de gebruiker daarvan op voldoende wijze in kennis te stellen (zoals een e-mail of een pop-upvenster op de Website, waarin u wordt gevraagd in te stemmen met de gewijzigde versie). De herziene Voorwaarden treden in werking binnen 30 kalenderdagen na een dergelijke update. Als u het niet eens bent met de nieuwe Voorwaarden, dient u dit aan te geven via het mechanisme in de desbetreffende e-mail of pop-up en vervolgens de toegang tot en het gebruik van de Website te staken. U dient deze pagina regelmatig te bezoeken om de huidige Voorwaarden waaraan u gebonden bent te controleren.

Ipsen behoudt zich het recht voor deze Website te allen tijde te beëindigen zonder aansprakelijkheid jegens u of iemand anders. U zult vooraf van een dergelijke beëindiging op de hoogte worden gesteld.

Credits

Illustrations: Ipsen Group
Video’s: Ipsen Group
Foto’s: Ipsen Group, CAPA Foto’s, Corbis

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website wordt volledig beschermd door de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten. Al het materiaal op deze website mag op geen enkele wijze worden gereproduceerd, weergegeven of verder gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ipsen.

Bijwerkingen

Patiënten en patiëntenverenigingen worden aangemoedigd om alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).
Indien gezondheidsmedewerkers een bijwerking of een klacht over productkwaliteit willen melden aan Ipsen Pharma, dienen zij gebruik te maken van de daarvoor bestemde velden op de website http://www.ipsenmedicalinformation.com.

Scheidbaarheid

De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van andere bepalingen, die volledig van kracht blijven, behalve wanneer de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid betrekking heeft op een essentiële voorwaarde van deze Voorwaarden.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze Voorwaarden en uw gebruik van de Website is de Franse wetgeving van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht.
Geschillen die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken en gerechtshoven van Frankrijk.

Waarschuwingspictogram

Laatst bijgewerkt op 3 mei 2023