Ipsen w Polsce, czyli 30 lat łączenia tradycji i innowacji

Na XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu, wśród wielu aktywności, odbyliśmy szereg spotkań z mediami. W specjalnym wydaniu „WPROST O ZDROWIU” Ioana Parsons – Dyrektor Generalna Ipsen Poland podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat polskiego systemu opieki zdrowotnej, wartości otwartej wymiany zdań z interesariuszami na rzecz pacjentów oraz pozycji firmy w trzydziestym roku działalności na polskim rynku.

W tym roku Ipsen świętuje swoje trzydziestolecie. Proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje i życzenia dalszego rozwoju. Jak Pani chciałaby podsumować ten czas?

W tym roku obchodzimy ważny dla nas jubileusz, który jest istotnym wydarzeniem dla wszystkich pracowników naszej firmy. Polski zespół realizuje misję i wizję firmy, stawiając pacjentów zawsze w centrum swoich działań. Naszym celem jest rzeczywista zmiana życia pacjentów na lepsze, osiągana w wysokiej kulturze współpracy i ciągłego rozwoju. Przez te trzy dekady koncentrowaliśmy się na innowacyjnych terapiach w onkologii, chorobach rzadkich i neurologii. Nieustannie dążymy do przedłużenia życia i poprawy jakości zdrowia naszych pacjentów. Jesteśmy bardzo dumni z naszych działań i wyjątkowych rozwiązań, które proponujemy jako partner systemu ochrony zdrowia oraz preferowany pracodawca. Elastyczność oraz szybkość działania firmy biotechnologicznej łączymy z 90-letnim dziedzictwem Ipsen. Jestem zaszczycona, że mogę obchodzić tę okrągłą rocznicę zarządzając polskim oddziałem firmy.

Ipsen jest ugruntowaną globalną firmą biotechnologiczną na świecie. W jakich obszarach firma w sposób szczególny dba o rozwój i innowacje?

Specjalizujemy się w poszukiwaniu nowych rozwiązań terapeutycznych na zagrażające życiu ludzi choroby. W onkologii koncentrujemy się na leczeniu guzów litych (takich jak rak nerkowokomórkowy, rak wątrobowokomórkowy, guzy neuroendokrynne, rak trzustki oraz rak tarczycy), jednocześnie poszerzając zakres działań w poszukiwaniu rozwiązań terapeutycznych w obszarze hemato-onkologii. W chorobach rzadkich takich jak akromegalia czy wrodzony niedobór IGF-1 mamy kilka produktów ale warto podkreślić, iż nowe rejestracje leków w chorobach rzadkich – dla których obecnie nie ma aktualnie żadnej opcji terapeutycznej – są w toku. W dziedzinie neurologii nasze działania kierujemy ku pacjentom ze spastycznością, niedostatecznie diagnozowanych i leczonych w Europie, a zwłaszcza w Polsce.

Do pracy wciąż napędza Nas współpraca z instytucjami biotechnologicznymi i akademickimi. Zachęcamy do otwartej innowacji poprzez zaufane partnerstwa z instytucjami biotechnologicznymi i akademickimi. Nasz plan pracy obejmuje rozwój innowacyjnych nowych molekuł i nowych wskazań, a także wciąż skuteczne zarządzanie cyklem życia naszych dobrze ugruntowanych produktów.

Jaka jest specyfika pracy firmy biotechnologicznej w Polsce? 

Polska jest bardzo ważnym krajem ze względu na duże potrzeby dotyczące poprawy życia pacjentów zmagających się z zagrażającymi chorobami. Mamy również świadomość, że Polska jest atrakcyjnym celem inwestycyjnym  dla branży biofarmaceutycznej. Wynika to głównie z posiadania wysoko wykwalifikowanej kadry oraz potencjału w zakresie prowadzenia działalności R&D.

Dążymy do tego, aby nasza firma stała się zarówno Centrum Talentów, jak i Innowacji, dostarczając wartościowe rozwiązania dla polskich pacjentów i polskiego systemu opieki zdrowotnej. Bycie Talent Hub oznacza wykorzystanie pełni możliwości pracowników Ipsen i ich wspieranie w ciągłym rozwoju. Innovation Hub to pilotaż i realizacja programów oraz partnerstw w poszukiwaniu nowych rozwiązań odpowiadających na niezaspokojone potrzeby pacjentów – we współpracy z interesariuszami polskiego systemu ochrony zdrowia – instytucjami rządowymi, towarzystwami naukowymi, organizacjami pacjenckimi i innymi podmiotami. Wciąż pracujemy na rzecz edukacji i działań badawczych oraz podnoszenia świadomości nt. chorób i metod terapeutycznych na rzecz polskich pacjentów.

Bardzo doceniam zaangażowanie polskiego oddziału w realizację naszej misji. Ipsen Poland to grupa ludzi z pasją, którzy stawiają sobie za główny cel zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta. Ściśle współpracujemy z pozostałymi spółkami z grupy poza Polską. Jesteśmy silnym interdyscyplinarnym zespołem, który ma wspólne priorytety. Motywuje nas chęć współpracy i doskonalenia się dla dobra pacjentów i społeczeństwa. Drugi rok z rzędu otrzymaliśmy certyfikat Great Place to Work. Recertyfikacja, co potwierdza stałe zaangażowanie firmy Ipsen w tworzenie wyjątkowych doświadczeń pracowników poprzez naszą kulturę współpracy i doskonalenie.

Jakie inicjatywy udało się podjąć i zrealizować na przestrzeni ostatniego roku?

W styczniu tego roku zostaliśmy partnerem Warsaw Health Innovation Hub działającej przy Agencji Badań Medycznych. Dzięki tej inicjatywie jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowani do opracowywania innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej, które pomogą poprawić jakość życia pacjentów w Neurologii. Uważam, że efektywna współpraca sektora publicznego i prywatnego może przyczynić się do wypracowania optymalnych rozwiązań w obszarze opieki nad pacjentami i zwiększenia wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia.

W marcu, stawiając na rozwój, Ipsen zakupił firmę Albireo Pharma, wiodącego innowatora w dziedzinie modulatorów kwasów żółciowych w leczeniu rzadkich chorób wątroby. Przejęcie to wzbogaciło portfolio Ipsen w zakresie chorób rzadkich o obiecujące leki dla dzieci i dorosłych z chorobami wątroby. Dzięki globalnej i lokalnej działalności firmy Ipsen, wspólnie możemy w pełni wykorzystać potencjał zatwierdzonych leków dla pacjentów na całym świecie.

W kwietniu tego roku została pani wybrana do Rady Francusko-Polskiej Izby Gospodarcze (CCIFP) w kategorii średnich przedsiębiorstw, na nową trzyletnią kadencję. Serdecznie gratuluję tego prestiżowego wyróżnienia. Rada CCIFP jest jednym z najważniejszych organów Izby, a Ipsen Poland ma tam swojego reprezentanta po raz pierwszy. Z czym dla pani wiąże się ta nowa rola?

Bardzo dziękuję. To wielki zaszczyt dla mnie, ale także zobowiązanie wynikające z okazanego mi zaufania. Francusko-Polska Izba Gospodarcza zrzesza niemal 400 francuskich i polskich firm, będąc jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. Cieszy mnie praca w środowisku międzynarodowym, a także branie odpowiedzialności za zacieśnienie współpracy między Polską a Francją. CCIFP ma znaczący wkład w rozwój działalności inwestycyjnej w Polsce i odgrywa aktywną rolę w kontaktach z administracją publiczną oraz organizacjami zrzeszającymi pracodawców. Dla mnie osobiście jest to również doskonała platforma wymiany doświadczeń oraz najlepszych praktyk biznesowych, a Ipsen jako firma działająca w ochronie zdrowia wnosi wartość dodaną w obszarze farmacji i innowacji.

Jako jedyny przedstawiciel sektora nauk o życiu mam również nadzieję współtworzyć platformę dla francuskich firm, aby rozwijać program opieki zdrowotnej na poziomie lokalnym i europejskim. Może to oznaczać opowiadanie się za poprawą dostępu polskich pacjentów do nowych leków, za ciągłą ewolucją ram legislacyjnych dla innowacyjnych rozwiązań innych niż leki oraz za silnym polskim głosem w reformie europejskiego prawa farmaceutycznego.

Ioana Parsons

– Dyrektor Generalna Ipsen Poland od czerwca 2021 r. Pracuje w branży farmaceutycznej od ponad 15 lat. Jako były konsultant w McKinsey w Londynie kierowała projektami strategii handlowej i transformacji na dużą skalę dla wielu globalnych klientów farmaceutycznych. Przed rozpoczęciem pracy w Ipsen była zatrudniona w firmie Amgen, w której 5 lat pracowała na stanowiskach lokalnych, regionalnych i globalnych, ostatnio jako dyrektor Oncology Business we Włoszech, jednocześnie pełniąc funkcję Global Commercial Capabilities Director. Ukończyła Akademię Nauk Ekonomicznych w Bukareszcie, uzyskując dyplom z ekonomii i biznesu międzynarodowego, oraz MBA w London Business School.

Ipsen

– globalna firma biofarmaceutyczna działająca w obszarach onkologii, neurologii oraz chorób rzadkich. Od 30 lat na polskim rynku dąży do przedłużenia i poprawy jakości życia pacjentów oraz doskonalenia wyników ich leczenia.  Ioana Parsons jest Dyrektor Generalną Ipsen Poland od czerwca 2021 roku, a od czerwca 2022 roku – członkiem zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA oraz od kwietnia 2023 – członkiem Rady Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP).

EN:

Ipsen in Poland: 30 years of combining tradition and innovation

We are pleased to share an interview with our General Manager Ioana Parsons in the „WPROST O ZDROWIU” Special edition, on the occasion of the XXXII ECONOMIC FORUM in Karpacz. General Manager of Ipsen Poland shared her thoughts on the Polish healthcare system, the value of an open exchange with stakeholders for the benefit of patients and the company’s position in its 30th year in Poland.

Q: This year, Ipsen is celebrating its 30th anniversary in Poland. Please accept our warmest congratulations and wishes for continued success. How would you like to summarize this time?

A: Thank you for the kind wishes! This anniversary is an important event for all of us. The Polish team carries out Ipsen’s mission and vision, always putting patients at the heart of everything we do. Our goal is to truly change people’s lives for the better, focusing on our single purpose: to create real impact for patients and society. Over these three decades, we have touched the lives of millions of Polish people. After completing the divestment of our consumer healthcare business, we now concentrate on transformative medicines in Oncology, Rare Disease and Neurology. We are dedicated to prolonging and improving patients’ lives and health outcomes. We are proud of our organization and of the unique solutions we can offer as a partner to the health system and as an employer of choice. We combine the flexibility and agility of a biotechnology company with Ipsen’s 90+-year heritage. I am pleased to celebrate this anniversary at the helm of the company’s Polish affiliate and I am hopeful about the future.

Ipsen is an established global biopharmaceutical company. In what areas is the company particularly committed to innovation?

We specialize in finding therapeutic solutions for life-threatening and underserved diseases, with high unmet need. In oncology, we focus on the treatment of solid tumors (such as renal cell carcinoma, hepatocellular carcinoma, neuroendocrine tumors, prostate cancer and thyroid cancer), while expanding our efforts in the field of hemato-oncology. We are developing and delivering treatments in our four main areas of rare disease expertise: rare bone, endocrine, neuromuscular and liver diseases. We have several products for rare diseases such as acromegaly or congenital IGF-1 deficiency, but it is worth noting that new registrations of drugs in rare diseases – for which there is currently no therapeutic option – are in progress. In Neurology, we are serving patients suffering from spasticity and dystonias. Spasticity is significantly under-diagnosed and under-treated in Europe and especially in Poland.

Our pipeline is driven by external innovation. We encourage open innovation through trusted partnerships with biotech and academic institutions. Our pipeline includes innovative new molecules and new indications, as well as effective lifecycle management of our well-established products.

Q: What are the specifics of how Ipsen works in Poland? How important is Poland for your company?

A: Poland is a very important country in terms of opportunities to improve the quality of life of patients suffering from serious life-threatening diseases. It is also an attractive investment destination in the biopharmaceutical industry, mainly due to its highly skilled workforce and potential for conducting R&D activities.

We aspire to build both a Talent and an Innovation Hub, providing valuable solutions for Polish patients and for the Polish healthcare system. The Talent Hub means harnessing the full potential of Ipsen employees and supporting them in their continuous development. The Innovation Hub means piloting and implementing programs and partnerships as new solutions to address unmet patient needs, in cooperation with stakeholders across the Polish health care system – government institutions, scientific societies, patient organizations and others. We continue to work on education and research activities and on raising awareness of diseases and treatments for the benefit of Polish patients.

I very much appreciate the engagement of the Polish team in delivering Ipsen’s mission. We are passionate people, committed to patient health and safety. We work closely with the rest of the group outside Poland. We are a strong cross-functional team with clear shared priorities. In addition, we were recertified as a Great Place to Work for the second year in a row and remain committed to creating an exceptional employee experience through our culture of collaboration and excellence.

Q: What initiatives that you undertook over the past year are you most proud of?

A: We have many new initiatives, but let me pick two examples, one local and one global. In January this year, Ipsen Poland became a partner of the Warsaw Health Innovation Hub of the Medical Research Agency.  Thanks to this initiative, we are even more motivated to develop innovative solutions that will help improve patients’ lives in Neurology. I believe that effective cooperation between the public and private sectors can lead to optimal solutions for patient care and can increase the overall efficiency of the Polish healthcare system.

In March, Ipsen acquired Albireo Pharma, a leading innovator of bile acid modulators for the treatment of rare liver diseases. This acquisition adds to our rare disease portfolio promising drugs for pediatric and adult cholestatic liver disease. Ipsen’s global and local presence is helping to expand access for more patients who can potentially benefit from these treatments, hopefully soon in Poland as well.

Q: In May, you were elected as a Vice President in the Council of the French-Polish Chamber of Commerce (CCIFP). The Council is one of the Chamber’s most important bodies, and Ipsen Poland has a representative there for the first time. What does this new role entail for you?

A: It is an honor, of course, and I am grateful to those who placed their trust in me. The CCIFP brings together almost 400 French and Polish companies, being one of the most active bilateral chambers in Poland. It makes a significant contribution to the development of investment activities in Poland and plays an active role in contacts with public administration and employer organizations. For me personally, it is an excellent space for the exchange of experience and good business practices; Ipsen, as a healthcare company, brings added value in the areas of pharma and innovation. As the only representative of the life sciences sector, I also hope to co-create a platform for French companies to advance the healthcare agenda at local and European level. This could mean advocating for improved access to new medicines for Polish patients, for a continued evolution of the legislative framework for ‘beyond the drug’ solutions and for a strong Polish voice in the reform of the European pharmaceutical legislation.

Ioana Parsons is General Manager of Ipsen Poland since June 2021. She has worked in the pharmaceutical industry for almost 20 years. As a former consultant at McKinsey in London, she led large-scale commercial strategy and transformation projects for several global pharmaceutical clients. Prior to joining Ipsen, she worked for Amgen, where she spent 5 years in local, regional and global positions, most recently as Director of the Oncology Business Unit in Italy, before serving as Global Commercial Capabilities Director. She graduated from the Academy of Economic Sciences in Bucharest with a degree in Economics and International Business and received an MBA from the London Business School. Ioana Parsons is a member of the Board of Directors of the Employers’ Union of Innovative Pharmaceutical Companies INFARMA since June 2022, and a Vice President of the Council of the French-Polish Chamber of Commerce (CCIFP) since May 2023.

CRSC-PL-000076

© Ipsen Group 2024