IOANA PARSONS CZŁONKIEM RADY FRANCUSKO-POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ

19 kwietnia w Ambasadzie Francji odbyły się wybory do Rady Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP) na nową, 3 letnią kadencję. Podczas Walnego Zgromadzenia wybrano 30 członków Rady CCIFP.

Ioana Parsons, Dyrektor Zarządzający Ipsen Poland została wybrana do Rady Izby Francuskiej, zdobywając największą liczbę głosów ze wszystkich kandydatów w kategorii średnich przedsiębiorstw.

W kategorii średnie przedsiębiorstwa startowało 18 kandydatów. Wybranych zostało 8 reprezentantów firm do Rady CCIFP.

Oficjalna informacja dostępna pod linkiem: https://www.ccifp.pl/komunikacja/aktualnosci-ccifp.html

***

Francusko-Polska Izba Gospodarcza powstała w 1994 r. jako stowarzyszenie przedsiębiorców i od tego czasu nieustannie się rozwija. CCIFP jest niezależną, samofinansującą się organizacją, zrzeszającą obecnie prawie 400 francuskich oraz polskich firm — to jedna z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. CCIFP ma znaczący wkład w rozwój działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce oraz odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i organizacjami pracodawców. Stanowi również doskonałą platformę wymiany doświadczeń oraz najlepszych praktyk biznesowych.

Rada CCIFP jest jednym z najważniejszych organów Izby, a w jej skład wchodzi 30 osób. Wybory odbyły się w ramach 3 kolegiów, gdzie do 7 reprezentantów wybrano z firm małych (obroty roczne do 5 000 000 PLN), do 8 reprezentantów – z firm średnich (obroty pomiędzy 5 000 000 PLN a 150 000 000 PLN), do 15 reprezentantów z firm dużych (obroty powyżej 150 000 000 PLN).

CRSC-PL-000053

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________

ENG

On April 19th the elections to the Council of the French-Polish Chamber of Commerce (CCIFP) for a new 3-year term were held at the French Embassy. During the General Assembly, 30 members of the CCIFP Council were elected.

Ipsen Poland’s General Manager Ioana Parsons was elected to the Council of the French Chamber, winning the highest number of votes of all candidates in the medium-sized enterprise category.

There were 18 candidates running in the medium-sized companies category, including Ioana. 8 company representatives were elected to the CCIFP Council.

You can find official info from CCIFP’ website under link:

https://www.ccifp.pl/komunikacja/aktualnosci-ccifp.html

***

The French-Polish Chamber of Commerce was established in 1994 as an association of entrepreneurs and has been constantly developing since then. The CCIFP is an independent, self-financing organization, currently associating almost 400 French and Polish companies – it is one of the most active bilateral chambers in Poland. CCIFP has a significant contribution to the development of investment and economic activity in Poland and plays an active role in contacts with state administration bodies and employers’ organizations. It is also an excellent platform for exchanging experiences and best business practices.

The CCIFP Council is one of the most important bodies of the Chamber, with 30 members. Elections take place within 3 colleges, where up to 7 representatives are elected by small companies (annual turnover up to 5 000 000 PLN), up to 8 representatives by medium-sized companies (turnover between 5 000 000 PLN and 150 000 000 PLN), and up to 15 representatives by large companies (turnover above 150 000 000 PLN).

© Ipsen Group 2024