Konferencji EEC Trends – Potencjał Kobiecego Przywództwa / Ioana Parsons GM from Poland represented Ipsen on EEC Trends Conference in panel Women’s Leadership Potential

Kobiety wciąż są słabiej reprezentowane w parlamencie i rzadziej zajmują kierownicze stanowiska – zgodzili się uczestnicy sesji  „Potencjał przywódczy kobiet” (fot. PTWP)

PL

W dniu 6 lutego w Warszawie odbyła się Konferencja EEC Trends będąca wstępem do Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, zaplanowanego na 24-26 kwietnia 2023 roku.

Wraz z wieloma ciekawymi tematami podczas jednego z paneli poruszono temat Women’s Leadership Potential. W panelu tym uczestniczyła Ioana Parsons, Dyrektor Generalna Ipsen Poland, która opisała własne doświadczenia i podejście firmy Ipsen do tworzenia zróżnicowanej i integracyjnej kultury w Polsce i poza nią.

Ioana opowiedziała między innymi o tym, jak ważna jest Różnorodność i Integracja w firmie Ipsen. Zilustrowała to liczbami, które mówią same za siebie:

– Reprezentacja kobiet w Global Leadership Team (GLT) wzrosła z 33% w 2018 r. do 42% w 2021 r. i jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia równowagi płci w 2024 r.

– Równowaga płci w GLT KPI jest częścią długoterminowego wynagrodzenia motywacyjnego najwyższego kierownictwa Ipsen od 2020 r.; Ipsen był jedną z pierwszych firm, które wprowadziły taki KPI

– Naszym celem jest również 35% kobiet w ramach Zespołu Kierownictwa Wykonawczego w 2025 roku

Statystyki te są wynikiem wyraźnego skupienia się na kobietach w ramach strategii odpowiedzialności Grupy, Generation Ipsen for positive change. Ioana podkreśliła, że różnorodność i integracja to bez wątpienia podróż, a także, że praca, którą wykonujemy wokół 3 filarów – uczynienie naszej kultury bardziej otwartą, zapewnienie sprawiedliwych procesów i bardziej zróżnicowana reprezentacja na wszystkich poziomach – przynosi pozytywne efekty.

Więcej na stronie: Parytety to nie magiczna różdżka rozwiązująca problemy z równouprawnieniem kobiet (pulshr.pl)

ENG

On February 6th, the EEC Trends Conference was held in Warsaw as a prelude to the European Economic Congress in Katowice, scheduled for April 24-26th, 2023.

Together with many interesting topics, Women’s Leadership Potential was discussed during one of the panels. This panel was attended by Ioana Parsons, General Director of Ipsen Poland – who described her own experiences and Ipsen’s approach to creating a diverse and inclusive culture in Poland and beyond.

Among others, Ioana shared how important Diversity & Inclusion are at Ipsen. She illustrated this with numbers that speak for themselves:

– Women representation within the Global Leadership Team (GLT) moved from 33% in 2018 to 42% in 2021, and we are on track to achieve gender balance in 2024

– The gender balance at GLT KPI is part of the Long Term Incentive remuneration of Ipsen top leadership since 2020; Ipsen was among the first companies to introduce such a KPI

– We also target 35% women as part of the Executive Leadership Team in 2025

These stats are the result of an explicit focus towards women within the Group responsibility strategy, Generation Ipsen for positive change. Ioana stressed that Diversity & Inclusion is clearly a journey, and also that the work we do around 3 pillars – making our culture more inclusive, ensuring our processes are equitable, and having more diverse representation at all levels – is paying off.

More you can find on website: Parytety to nie magiczna różdżka rozwiązująca problemy z równouprawnieniem kobiet (pulshr.pl)

CRSC-PL-000037

© Ipsen Group 2024