Komunikat Prasowy: Nowa lista refundacyjna niesie zmiany w leczeniu raka nerki

Press release Warszawa 13.05.2022 r.

 

Zmiany w leczeniu raku nerki

Resort zdrowia opublikował nową listę refundacyjną, która zaczęła obowiązywać od 1 maja 2022 r. Przyniosła one ważne zmiany dla pacjentów zmagających się z rakiem nerki.

Majowe obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych poszerza się o 120 produktów bądź nowych wskazań. Pozytywne decyzje refundacyjne zwiększyły dostęp polskich pacjentów do wielu terapii m.in. w raku nerki.

Zmiany dla pacjentów z rakiem nerki

Dzięki decyzjom Ministerstwa Zdrowia nowy program lekowy leczenia raka nerki znacznie efektywniej odpowiada na potrzeby pacjentów i klinicystów. W programie B.10 pojawiły się nowe terapie stosowane w I i III linii leczenia. Dodatkowo wprowadzono zmiany zakresów kryteriów kwalifikacji, w tym zniesiono obowiązek wykonania nefrektomii, zagwarantowano możliwość ponownej oceny progresji choroby i wzajemną zamianę inhibitorów kinaz tyrozynowych w I linii terapii.

Jak mówi dr hab. n med. Jakub Żołnierek, Prezes Stowarzyszenia Polska Grupa Raka Nerki: Mamy nadzieję na dalsze pozytywne zmiany w tym kierunku. Potrzebujemy szerszego wachlarza nowoczesnych terapii skojarzonych, opartych na immunoterapii, tak aby umożliwić pacjentom dostęp do szeregu linii leczenia o odmiennym mechanizmie działania. Szczególnie w przypadku chorych z zaawansowanym rakiem nerki tego typu leczenie staje się kluczowe w opanowaniu procesu nowotworowego.

Z zadowoleniem przyjęliśmy informację o zmianach wprowadzonych wraz z majową listą refundacyjną, ponieważ odpowiadają one na niektóre z niezaspokojonych potrzeb polskich pacjentów cierpiących na raka nerki – komentuje Ioana Parsons, Dyrektor Generalna Ipsen Poland. Pozostajemy zaangażowani we współpracę ze wszystkimi interesariuszami i systemem opieki zdrowotnej w celu – po pierwsze – kształtowania i wdrażania odpowiednich zasad zapewniających dostęp polskich pacjentów do nowoczesnych metod leczenia, takich jak terapie skojarzone, a po drugie – dalszego demonstrowania wartości naszych leków poprzez umożliwienie dostępu do nich polskim pacjentom w przyszłych aktualizacjach listy refundacyjnej  – podkreśla Ioana Parsons.

***

Rak nerki stanowi blisko 2% wszystkich rozpoznawanych na świecie nowotworów złośliwych. W Polsce notuje się około 5000 nowych przypadków rocznie, a liczba zachorowań wzrasta każdego roku o 2-3%. U dorosłych pacjentów najczęściej rozpoznawany jest rak nerkowokomórkowy nerki (RCC), który stanowi około 90% wszystkich złośliwych nowotworów nerek. U 30% chorych w momencie rozpoznania stwierdza się przerzuty odległe, a u kolejnych 50% w ciągu 3 lat dochodzi do uogólnienia choroby. Zdaniem ekspertów, szans na poprawę wyników leczenia nowotworów nerki należy upatrywać w lepszej profilaktyce, wykrywaniu choroby na wcześniejszym etapie oraz w dostępie do nowych opcji leczenia[1].

ENG

13.05.2022 r.

Changes in the treatment of kidney cancer

The Ministry of Health has published a new reimbursement list, effective from May 1st, 2022. They have brought important changes for patients suffering from kidney cancer.

The new list of reimbursed drugs, foodstuffs for particular nutritional uses and medical devices has been extended by 120 products or new indications. Positive reimbursement decisions increased access of Polish patients to many therapies, incl. kidney cancer.

Changes for kidney cancer patients

Thanks to the decisions of the Ministry of Health, the new drug program for the treatment of kidney cancer responds much more effectively to the needs of patients and clinicians. New therapies used in the 1st and 3rd line of treatment have appeared in the B.10 program. Additional changes were introduced in the scopes of eligibility criteria, including the abolition of the obligation to perform nephrectomy, the possibility of reassessment of disease progression y and the mutual replacement of tyrosine kinase inhibitors in the first line of therapy.

Dr hab. n med. Jakub Żołnierek President of the Polish Kidney Cancer Group says: We hope for further positive changes in this direction. We need a wider range of modern combination therapies, based on immunotherapy, to enable patients to access a range of treatment lines with a different mechanism of action. Especially in patients with advanced kidney cancer, this type of treatment becomes essential in controlling the neoplastic process.

We are pleased to announce the changes introduced with the May reimbursement list, as they respond to some of the unmet needs of Polish kidney cancer patients – comments Ioana Parsons, CEO of Ipsen Poland. We remain committed to working with all stakeholders and the healthcare system in order – firstly – to shape and implement appropriate rules ensuring access of Polish patients to modern treatment methods, such as combination therapies, and second – to further demonstrate the value of our drugs by enabling access to them Polish patients in future updates of the reimbursement list-  emphasizes Ioana Parsons.

***

Kidney cancer accounts for nearly 2% of all diagnosed malignant neoplasms in the world. In Poland, there are about 5,000 new cases annually, and the number of cases increases by 2-3% each year. In adult patients, renal cell carcinoma of the kidney (RCC) is most commonly diagnosed, and it accounts for approximately 90% of all malignant renal tumors. At diagnosis, 30% of patients have distant metastases, and another 50% develop disease generalization within 3 years. According to experts, the chances to improve the results of kidney cancer treatment should be seen in better prevention, early detection of the disease and access to new treatment options1.

ALL-PL-000362

[1] https://www.zwrotnikraka.pl/jak-poprawic-wyniki-leczenia-raka-nerki/

 

© Ipsen Group 2024