Wywiad z Dyrektor HR – Joanną Sosnowską

„Chcę pracować dla ludzi i z ludźmi”

Nasza Dyrektor HR – Joanna Sosnowska udzieliła wywiadu w ramach firmy Ipsen globalnie na temat Różnorodności i Integracji podczas Międzynarodowego Dnia Kobiet. Joanna podzieliła się tym, co – motywuje ją do pracy w HR i w Ipsen, co daje jej energię, i inspiruje do pracy dla organizacji w Polsce. Zapraszamy do lektury!

Co lub kto jest dla Ciebie źródłem inspiracji?

„Kochajcie wiele rzeczy, bo w tym tkwi prawdziwa siła, a każdy, kto kocha, dużo działa, a może wiele osiągnąć, a to co się czyni w miłości, jest dobrze wykonywane”

~ Vincent van Gogh

Inspirują mnie ludzie, z którymi pracuję i których spotykam na co dzień. Uwielbiam wraz z ludźmi  tworzyć nowe rozwiązania, które mogą pomóc budować jeszcze lepszą współpracę, zaangażowanie
i wzmacniać ducha zespołu.  Wierzę, że jako zespół możemy osiągnąć jeszcze więcej. To LUDZIE dają mi siłę do działania, tworzenia, pokonywania trudności i szukania nowych rozwiązań.

Kiedy wybrałaś swój obecny zawód i dlaczego?

Swoją przygodę z HR rozpoczęłam po studiach. Chciałam pracować dla ludzi i z ludźmi. Przez wiele lat pracy w HR odnalazłam dwie rzeczy, które mnie wciąż inspirują. Po pierwsze, różnorodność pracy, która towarzyszy mi każdego dnia. Po drugie, ludzie, z którymi pracuję. Uwielbiam tworzyć nowe rozwiązania, które mają na celu poprawę jakości pracy współpracowników, nawet w niewielkim stopniu. To nigdy nie jest nudne i zawsze stanowi wyzwanie.

Jaki jest najlepszy efekt osiągnięty w wyniku działań, które prowadziłaś?

Nasza lokalna inicjatywa „Podejmij wyzwanie” jest dobrym przykładem tego, jak jesteśmy odpowiedzialni za wyniki w Ipsen. Kiedy pandemia zamknęła Nas wszystkich w domach, zaistniała potrzeba organizacji wspólnych działań i dzielenia się pozytywną energią. Celem było zebranie ludzi razem i ukierunkowanie Ich na cele, budowanie „Łączności” i utrzymywanie ducha zespołu było w tym czasie bardzo ważne. Dział HR wziął odpowiedzialność za organizację tego wydarzenia, a ludzie zaangażowali się z przyjemnością – sukces tej kampanii stał się naszym wspólnym sukcesem. Było wiele oddolnych inicjatyw: wspólne gotowanie, dzielenie się pomysłami na spędzenie długiego majowego weekendu w lockdownie, wspólne wieczorne czytanie „Małego Księcia”, zajęcia on-line fitness, spotkania z dietetykiem, zajęcia jogi, szkolenia i webinaria, spotkania z ekspertami z zakresu epidemiologii, komunikacji i ochrony antywirusowej. Skupiliśmy się również na podnoszeniu naszych kompetencji poprzez udział w cyklu szkoleń od teorii (medycyna, marketing, sprzedaż) po praktykę (komunikacja, digital). Po pierwszym cyklu zapytaliśmy społeczność Ipsen PL z: czy chcemy to robić dalej? Odzew był ogromny: kontynuujmy tę akcję! Pracowaliśmy razem, aby program tej kampanii był jeszcze bardziej atrakcyjny, a jej efektem był silniejszy duch zespołu, zaangażowanie i motywacja do bycia razem w tym trudnym czasie i kontynuowania naszej pracy dla naszych pacjentów – służenia Im w najlepszy możliwy sposób, nawet podczas pandemii i lockdownu.

Jak wpływasz na historię Ipsen?

Kiedy w zeszłym roku uruchomiliśmy kampanię Ipsen Ways of Being, zadałam sobie pytanie: co możemy zrobić, aby ludzie zrozumieli wartości naszej firmy jeszcze bardziej, aby poczuli się z nimi związani i chcieli promować je w codziennej pracy. Wtedy pomyślałam, że najlepiej będzie zaprosić Ich do opowiedzenia historii z życia, które ścisłe łączą się  z wartościami firmy Ipsen, które towarzyszą Im każdego dnia w pracy i pomagają osiągać cele. tym samym zaprosiliśmy naszych ludzi w „specjalną podróż” z  wartościami  firmy Ipsen w tle.

Bardzo się cieszę, że udało nam się stworzyć Księgę Kultury Ipsen Poland, która jest  świadectwem,
że wartości Ipsen są wszystkim pracownikom w Polsce  bliskie, że towarzyszą nam na co dzień w pracy, że chcemy je nadal promować i umacniać każdego dnia. Wierzę, że każdy znajdzie w tej księdze cząstkę siebie i nadal będzie ambasadorem wartości, o których tak pięknie opowiadaliśmy podczas warsztatów.  Chcemy również korzystać z Księgi Kultury podczas procesu onboardingu dzieląc się tymi historiami z nowymi pracownikami, którzy do nas dołączają – rozmawiając o Ipsen Ways of Being.

English version below:

„I want to work for people and with people”

Our HR Director Joanna Sosnowska was interviewed for the Ipsen International Women’s Day feature on Diversity & Inclusion. Joanna shared what motivated her to work in HR and in Ipsen, what gives her energy, as well as her aspirations for the Polish organization. Read her interview below.

What or who is a source of inspiration for you?

“It is good to love many things, for therein lies the true strength, and whosoever loves much performs much, and can accomplish much, and what is done in love is well done.”

~ Vincent van Gogh

I am inspired by the people I work with and meet every day. I love creating new solutions with and for them that can help us build even better collaboration, engagement and strengthen team spirit.
I believe that as a team we can achieve even more. They are the ones who give me strength to act, create, overcome difficulties and look for new solutions.

When did you choose your current profession and why?

I’ve started my journey with HR after studies. I wanted to work for people and with people. Over my many years in HR, there are two things that keep me here. Firstly, the variety of work that comes into the department each day. Secondly, the people I work with. I love the opportunity to make people’s working lives better even in a small way. It’s never boring and always challenging.

What’s the best outcome you’ve seen as a result of something you did?

The „Take the challenge” our local initiative is a good example of how we are responsible for results at Ipsen. When the pandemic grounded us all, there was a need for common activities despite the fact that everyone was locked in their homes. The goal was to make people come together and focus them on the result, because building „Connectivity” and keeping the team spirit was very important at that time. The HR department took responsibility for the organization of this event, and people got involved with pleasure – the success of this campaign has become a success for all of us. There were many grassroots initiatives: cooking together, sharing ideas on how to spend the long May weekend in the lockdown, reading the „Little Prince” in the evening, fitness, meetings with a nutritionist, yoga classes, trainings and webinars, meetings with experts in the field of epidemiology, communication and antivirus protection. We also focused on improving our competences by taking part in a series of training courses from theory (medicine, marketing, sales) to practice (communication, digital). We asked: where do we want to take this next? The response was huge: let’s continue this action! We worked together to make the program of this campaign more attractive, and its impact was stronger team spirit, commitment and motivation to be together in this difficult time and to continue our work for our patients – to serve them in the best possible way, even during the pandemic and lockdown.

How do you influence Ipsen’s story?

When we launched Ipsen Way of Being last year, I asked myself: what can we do to make people understand them even more deeply, so that they feel connected to them and want to promote them in their daily work. Then I thought it would be best to invite them to tell stories about the Ipsen values that accompany them every day at work and help them achieve their goals. During the workshop
in June and September we invited our people in the “special journey” about Ipsen values.

I am very happy that we managed to create the Ipsen Poland Culture Book can be our testimony that the Ipsen values are close to us, that they accompany us every day at work, and that we want to continue to promote and strengthen them among us every day. I believe that everyone finds a piece of yourself in it and continues to be an Ambassador of the values she/he spoke about so beautifully during the workshop . What is also important- this is a good example of sharing stories that matter, and we can build on it further. We want to use the Culture Book during Onboarding process and share the stories with newcomers talking about Ipsen Ways of Being.// ALL-PL-000322

© Ipsen Group 2024