Ioana Parsons – nowa Dyrektor Generalna Ipsen Poland

Warszawa dn. 5 lipca 2021r.

INFORMACJA PRASOWA

Ioana Parsons – nowa Dyrektor Generalna Ipsen Poland

Z dniem 21 czerwca Pani Ioana Parsons została powołana na stanowisko Dyrektora Generalnego Ipsen Poland. Zastąpi na tym stanowisku Guillaume Delmotte, który został awansowany na stanowisko dyrektora generalnego Ipsen China.

Jako nowy Dyrektor Generalny Ipsen Poland, Ioana Parsons będzie odpowiedzialna za kierowanie Dywizją Opieki Specjalistycznej, wyznaczając strategiczne kierunki rozwoju firmy w Polsce, budując silne portfolio i promując innowacyjne rozwiązania w zakresie opieki zdrowotnej, które pomogą poprawić jakość życia pacjentów .

Ioana Parsons pracuje w branży farmaceutycznej od 15 lat. Jako były konsultant w firmie McKinsey w Londynie kierowała projektami strategii i transformacji handlowej na dużą skalę dla szeregu globalnych klientów farmaceutycznych – przed objęciem stanowiska kierownika liniowego.

Wcześniej, Ioana Parsons pracowała w firmie Amgen, gdzie spędziła ostatnie 5 lat na stanowiskach lokalnych, regionalnych i globalnych – ostatnio jako Dyrektor Business Unit Oncology we Włoszech, jednocześnie pełniąc rolę Global Commercial Capabilities Director Ukończyła studia z ekonomii i biznesu międzynarodowego na ASE University of Economics w Bukareszcie oraz MBA z London Business School.

Ioana tłumaczy: „Cieszę się, że mogę dołączyć do firmy Ipsen w Polsce i kierować realizacją wizji i misji firmy, stawiając pacjentów w centrum wszystkiego, co robimy. Naszą ambicją jest wspólna poprawa życia pacjentów w kulturze współpracy i doskonałości. Koncentrujemy się na rozwiązaniach dla szerokiego zakresu niezaspokojonych potrzeb pacjentów w naszych kluczowych obszarach terapeutycznych – onkologii, neurologii  i chorobach rzadkich – dla lepszej opieki nad pacjentem……”

„……Polska jest bardzo ważnym krajem, jeśli chodzi o możliwości poprawy jakości życia pacjentów cierpiących na poważne schorzenia. W Ipsen jesteśmy oddani przedłużaniu i poprawie życia pacjentów oraz ich wyników zdrowotnych. Moją rolą jest kierowanie naszym zespołem, który pracuje nad tym, aby w pełni wykorzystać potencjał naszych innowacyjnych leków dedykując je polskim pacjentom. Jestem gotowa realizować strategię Ipsen w Polsce i budować nasze silne osiągnięcia we współpracy i partnerstwie ze wszystkimi lokalnymi interesariuszami – podkreśliła Ioana.

 

****

Ipsen to globalna firma biofarmaceutyczna średniej wielkości, skupiająca się na lekach innowacyjnych w onkologii, chorobach rzadkich i neurologii , której celem jest przedłużanie i poprawa jakości życia i zdrowia pacjentów na całym świecie.

 

ENG              

Press release

 Ioana Parsons – the new General Manager of Ipsen Poland

Effective from June 21, Mrs. Ioana Parsons has been appointed as General Manager of Ipsen Poland. She replaces Mr. Guillaume Delmotte, who has been promoted to General Manager of Ipsen China.

As the new General Manager of Ipsen Poland, Ioana Parsons will be responsible for leading the Specialty Care Division, setting the strategic directions of the company’s evolution in Poland, building on the strength of the portfolio and championing innovative healthcare solutions to help improve patients’ lives.

Ioana Parsons has worked in the pharmaceutical industry for the last 15 years. As a former consultant at McKinsey in London, she led large scale strategy and commercial transformation projects for a range of global pharmaceutical clients – before entering a line-management role.

Prior to Ipsen Ioana Parsons worked at Amgen, where she spent the last 5 years in local, regional and global roles – most recently as Business Unit Director Oncology for Italy and Global Commercial Capabilities Director.  She holds a BSc in Economics and International Business from the ASE University of Economics in Bucharest and an MBA from London Business School.

Ioana states: “I am delighted to join Ipsen in Poland and to drive the implementation of the company’s vision and mission, putting patients at the heart of everything we do. Our ambition is to jointly improve the lives of patients, with a culture of collaboration and excellence. We focus on solutions for a broad range of patients’ unmet needs across our key therapeutic areas – Oncology, Neuroscience, Rare Disease– for better patient care.”

“Poland is a very important country in terms of opportunities to improve the quality of life of patients suffering from serious diseases. At Ipsen we are dedicated to prolonging and improving patients’ lives and health outcomes. My role is to lead our team working to bring the full potential of our innovative medicines to Polish patients.  I am ready to realize the strategy of Ipsen in Poland and to building our strong track record of collaboration and partnership with all local stakeholders.“ she also emphasized.

****

Ipsen is a global mid-size biopharmaceutical company with a focus on transformative medicines in Oncology, Rare Disease & Neuroscience, dedicated to prolonging and improving lives and health outcomes patient worldwide.

 

© Ipsen Group 2024