Data Privacy Policy

Bericht i.v.m. privacy

Ipsen Pharma SAS, gevestigd aan 65, quai Georges Gorse – 92100 Boulogne-Billancourt, en [Ipsen NV, Guldensporenpark 87, B-9820 Merelbeke] (samen ‘Ipsen/wij/ons’ genoemd) verwerken gegevens in verband met professionals in de gezondheidssector (Health Care Professionals of ‘HCP’s’) met wie het bedrijf professionele contacten onderhoudt. Ipsen Pharma SAS en [Ipsen NV] zijn de verwerkingsverantwoordelijken van die gegevens.

Verzamelde informatie :

Afhankelijk van de relevantie is het mogelijk dat we van u als HCP de volgende gegevens verzamelen en opslaan:

– volledige naam;
– professionele en/of private contactgegevens;
– algemene professionele informatie en RIZIV nummer;
– informatie met betrekking tot uw deelname aan professionele evenementen;
– informatie over logistiek en betalingen;
– aanvragen over medische informatie die u bij een lid van de Ipsen-groep hebt ingediend;
– informatie met betrekking tot uw contacten met leden van de Ipsen-groep;
– relevante informatie in verband met uw professionele achtergrond;
– antwoord op de vraag of u ermee hebt ingestemd om berichten van promotionele aard van Ipsen te ontvangen;
– de rechtstreekse of onrechtstreekse overdracht van waarde (in cash, in natura of op een andere wijze), die u hebt ontvangen in het kader van deze informatie en/of aanvraag voor diensten.

We houden geen bijzondere persoonsgegevens in verband met u bij in de zin van artikel 9 van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (EU Verordening 2016/679).

 

Gegevensbronnen :

Alle gegevens die voor deze database worden verzameld, zijn van de volgende bronnen afkomstig:

1. OneKey, een participerende contactdatabase voor HCP’s;
2. Informatie die u aan de organisatoren van evenementen (bv. congressen) bezorgt;

3. Gegevens ingevoerd door werknemers van Ipsen of derden die in opdracht van Ipsen gegevens invoeren.

Doel van de opslag van informatie :

Uw gegevens worden door Ipsen gebruikt met de legitieme bedoeling om zijn relatie met HCP’s te beheren, onder meer in het kader van de organisatie van medische evenementen, het beantwoorden van potentiële aanvragen om medische informatie, de verzending van promotionele informatie als u daarmee hebt ingestemd, de verrichting van betalingen aan u waar dat van toepassing is en de naleving van de verplichtingen met betrekking tot de relevante waardeoverdrachten.

Beveiliging :

Teneinde toegang door onbevoegden te voorkomen, de nauwkeurigheid van de gegevens in stand te houden en het correcte gebruik van informatie te verzekeren, hebben we de nodige fysieke, elektronische en beheerprocedures ingevoerd met het oog op de beveiliging van de door ons verzamelde informatie.

Ontvangers van gegevens :

Informatie over u is alleen toegankelijk voor bevoegde werknemers van Ipsen, die kunnen aantonen dat ze die informatie nodig hebben.
Informatie over u kan ook beschikbaar worden gesteld aan werknemers van andere entiteiten binnen de Ipsen bedrijvengroep met de bedoeling om onze interactie met HCP’s op internationaal niveau beter te beheren en om de belangrijkste bedrijfsprocessen van Ipsen beter op elkaar af te stemmen en daardoor een meer consequente benadering van de klanten op alle markten te vergemakkelijken.

Bovendien belast Ipsen dienstverleners met de opdracht om uw persoonsgegevens te verwerken – ook met het oog op de opslag en de analyse van die gegevens en op de naleving van zijn verplichtingen. Deze dienstverleners mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de uitdrukkelijke instructies van Ipsen en mogen uw gegevens voor geen enkel ander doeleinde gebruiken.

Tenslotte zijn we mogelijk wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens, waaronder informatie over waardeoverdrachten, door te geven aan het plaatselijke transparantieregister waar deze informatie publiek beschikbaar wordt gemaakt.

Uw rechten :

Afhankelijk van de omstandigheden en de toepasselijke wetgeving kunt u de volgende rechten laten gelden met betrekking tot uw informatie:

Recht Wat betekent dit?
1. Recht op inzage U hebt het recht om toegang te krijgen tot de informatie die door Ipsen wordt verwerkt.
2. Recht op rectificatie U hebt het recht om uw informatie te laten corrigeren als ze onnauwkeurig of onvolledig is.
3. Recht op gegevenswissing Dit wordt ook het ‘recht op vergetelheid’ genoemd. Eenvoudig gesteld betekent dit dat u het recht hebt om te vragen om uw informatie te wissen of te verwijderen als er voor Ipsen geen dwingende redenen zijn om die informatie te gebruiken. Dit is geen algemeen recht op gegevenswissing; er zijn uitzonderingen.
4. Recht op beperking van de verwerking U hebt in bepaalde omstandigheden het recht om verder gebruik van uw informatie te ‘blokkeren’ of te verbieden. Wanneer de verwerking wordt beperkt, kan Ipsen uw informatie nog altijd opslaan, maar mag het bedrijf die informatie niet langer gebruiken.
5. Recht op gegevensoverdraagbaarhe id In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen en opnieuw te gebruiken in een gestructureerde, vaak gebruikte en door computers leesbaar formaat.
6. Recht om bezwaar temaken In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde types verwerking.

Als u meer informatie wilt over uw rechten, als u een van de bovenstaande rechten wilt laten gelden of als u niet tevreden bent over de manier waarop uw informatie wordt verwerkt, kunt u ons per mail bereiken op het mailadres dat op het einde van dit document wordt vermeld.
Als u niet gelukkig bent met de reactie op uw klacht of als u meent dat de verwerking van uw informatie niet beantwoordt aan de regelgeving inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Bewaartermijn :

Uw informatie wordt bewaard voor een periode van 5 jaar na ons laatste contact met u, en, indien van toepassing, tot 10 jaar na de publicaties van enige waardentransfers in het transparantieregister.

Contact :

Als u hierover vragen of commentaar hebt, kunt u een mailbericht sturen naar de Data Privacy Officer van Ipsen op dataprivacy@ipsen.com.

© Ipsen Group 2024 Ipsen NV/SA Guldensporenpark 87 9820 Merelbeke Belgium Tel.: +32 (0) 9 243 96 00