Algemene gebruiksvoorwaarden

1. Aanvaarding

Deze “Website”, die toegankelijk is via domein https://www.ipsen.com/belgium-nl (de website) werd ontwikkeld en toegankelijk gemaakt door Ipsen Pharma, 65 Quai Georges Gorse 92100 Boulogne-Billancourt, (hierna “Ipsen” genoemd, wat ook verwijst naar alle verbonden ondernemingen binnen de groep). Uw toegang tot en gebruik van de website is onderworpen aan de onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving. Door uw bezoek aan en gebruik van de website aanvaardt u deze algemene voorwaarden, zonder beperking of voorbehoud.

2. Gebruik van informatie en afwijzing van aansprakelijkheid

2.1 Het doel van deze website is om u algemene informatie over Ipsen, en haar producten en diensten, te verstrekken. De informatie van de bedrijfswebsite omvat onder meer:

 • Nieuws en persmededelingen;
 • visie, strategie en engagement;
 • beschrijving van de therapeutische gebieden, belangrijke feiten en strategie;
 • een beschrijving van de strategie voor onderzoek en ontwikkeling, van de expertise, de specialisatiegebieden en de pipeline;
 • informatie voor potentiële medewerkers;
 • een lijst met alle Ipsen producten;
 • financiële informatie;
 • transparantie openbaarmaking informatie.

2.2 U mag geen enkele informatie op de website verspreiden, wijzigen, doorgeven, hergebruiken, opnieuw publiceren of gebruiken voor commerciële doeleinden.

2.3 De informatie op deze website, voor het grote publiek, wordt u enkel verstrekt voor informatiedoeleinden en is er op geen enkele wijze op gericht om:

 • medisch advies te geven;
 • een diagnose te stellen;
 • een consult(atie), opinie of aanbevelingen van een professionele zorgverstrekker te vervangen; of
 • het gebruik van een Ipsen product of dienst aan te bevelen of te promoten.

2.4 Het is van essentieel belang dat u het advies volgt van uw arts of andere professionele zorgverstrekker of dat u hen consulteert voordat u een product op deze website vermeld, gaat gebruiken.

2.5 Hoewel Ipsen de nodige inspanningen doet om te verzekeren dat de verstrekte informatie juist, volledig en bijgewerkt is, is het mogelijk dat deze toch occasioneel fouten bevatten. Ipsen behoudt zich het recht voor om op ieder moment, en zonder voorafgaande kennisgeving, deze informatie te wijzigen, corrigeren en/of verbeteringen aan te brengen. Ipsen sluit hierbij alle aansprakelijkheid in geval van fouten of nalatigheden op de website uit. Ipsen is niet verplicht om de informatie op de website bij te werken of correcties te maken, of hierover de communiceren.

2.6 Alle informatie op de website wordt ongewijzigd geleverd. Ipsen geeft hiervoor geen garantie van kwaliteit of geschiktheid voor enig ander gebruik. Bijgevolg dienen de gebruikers deze informatie nauwkeurig na te gaan alvorens deze verder te gebruiken.

2.7 Ipsen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enige fout, nalatigheid, of wijziging in de inhoud van de website, die voortkomt uit een inbreuk, virus of enige andere storing, die al dan niet door een derde kan worden veroorzaakt. Ipsen geeft geen garantie dat de website steeds vrij zou zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

2.8 De gebruikers worden aangespoord om Ipsen te informeren over mogelijke fouten of onjuistheden die zij zouden opmerken in de inhoud van de website, door een email te sturen aan ipsen.be@ipsen.com of een brief te richten aan het adres dat hierboven in artikel 1 van deze algemene gebruiksvoorwaarden is vermeld.

2.9 Het gebruik en de toegang tot de gehele of een deel van website is op uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Noch Ipsen, noch enige derde partij die betrokken is bij het ontwerp, ter beschikking stellen of beheer van de website, kan verantwoordelijk worden geacht voor enige schade die voortkom tuit de toegang, de onbereikbaarheid of on beschikbaarheid van de website, de inhoud van de website, of het gebruik van de website door de gebruiker.

3. Intellectuele en industriële eigendom

3.1 De gebruikers erkennen dat deze website, met inbegrip van de algemene opmaak en inhoud ervan, een eigen originele schepping is die wordt beschermd door intellectuele eigendom die uitsluitend aan Ipsen toekomt of, desgevallend, aan een derde die Ipsen toestemming heeft verleend om deze te gebruiken.

3.2 Iedere reproductie van deze website of haar inhoud, volledig of gedeeltelijk, op eender welke wijze, zonder expliciete en voorafgaandelijke toestemming van Ipsen, is verboden. Een aanvraag voor een voorafgaandelijke toestemming kan gericht worden aan ipsen.be@ipsen.com of per post aan het adres dat hierboven in artikel 1 van deze algemene gebruiksvoorwaarden is vermeld. Uitzonderlijk mag deze inhoud gebruikt worden in het kader van een privégebruik of voor onderzoeks-of educatieve doeleinden. Dit gebruiksrecht is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.3 In ieder geval dient iedere reproductie of publicatie van een onderdeel van de inhoud van deze website de oorsprong hiervan (URL van de website) en desgevallend de naam van de auteur te vermelden.

3.4 De gebruikers van de website erkennen dat hun gebruik geen recht geeft op enige licentie of overdracht van een intellectueel eigendomsrecht, gedeeltelijk of volledig, behalve indien expliciet vermeld in deze algemene gebruiksvoorwaarden.

3.5 Behalve de onder de in dit artikel voorzien gevallen, verbinden de gebruikers zich ertoe om de inhoud van deze website niet geheel of gedeeltelijk door te geven of ter beschikking van derden te stellen, op straffe van het blokkeren van de toegang tot deze website voor gebruikers die zich hier niet aan houden, en onder voorbehoud van mogelijke vorderingen, waaronder voor het herstel van schade die hierdoor zou kunnen worden veroorzaakt.

4. Hyperlinks

4.1 Door verwijzingen naar sites van deren (hyperlinks) op de website te plaatsen geeft Ipsen geen garantie, of geen goedkeuring of waarborg over de inhoud, producten of diensten die mogelijk beschikbaar zijn op de websites waarnaar wordt verwezen, en garandeert Ipsen ook de juistheid, legaliteit of enig ander aspect van dergelijke sites niet. De verwijzingen op de websites zijn uitsluitend informatief bedoeld.

4.2 Ipsen kan niet verantwoordelijk worden geacht voor het gebruik of de inhoud van de sites waarnaar op deze website wordt verwezen. Evenmin kan Ipsen verantwoordelijk worden gehouden in geval van een gebrekkige samenhang tussen de privacyverklaring van deze website en deze van de site waarnaar wordt verwezen.

4.3 Ipsen geeft geen garanties voor de sites waarnaar op deze website wordt verwezen dat deze geen virussen of een of andere schadelijke elementen zouden bevatten. Ipsen kan dan ook niet verantwoordelijk worden geacht voor enige schade die dergelijke virussen of andere schadelijke elementen zouden kunnen veroorzaken.

4.4 Ipsen verbiedt niet om hyperlinks te gebruiken die naar deze website verwijzen, voor zover dergelijke links geen gebruik maken van technieken zoals “deep-linking”, i.e., de webpagina’s van deze website mogen niet worden geïncorporeerd en/of geconsulteerd rechtstreeks vanuit een externe website en mogen enkel toegankelijk zijn door een nieuw venster (of tabblad) te openen, die de website duidelijk als dusdanig identifieerd. Dergelijke hyperlinks mogen in geen geval de inhoud van de website wijzigen. Iedere techniek zoals het zogenaamde “framing”, of “embedding” is verboden, evenals het invoegen van een afbeelding van de website (bijvoorbeeld door gebruik te maken van de techniek van “in-line linking” of gelijkaardige praktijken) op een webpagina, applicatie of in een programma dat niet aan Ipsen toebehoort.

4.5 Ipsen houdt zich het recht voor om aan iedere derde en op ieder moment, het recht te ontzeggen om een hyperlink naar deze website te gebruiken.

5. Informatie die u verstrekt

Behalve voor informatie waarop de privacy verklaring  dit anders bepaalt worden alle mededelingen of materialen die u via de website overmaakt met inbegrip van gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, als niet vertrouwelijk en niet beschermd behandeld.

6. Gevolgen van inbreuken op deze algemene gebruiksvoorwaarden

Als Ipsen merkt dat u inbreuk hebt gemaakt op één of meerdere van de hier opgenomen algemene voorwaarden mag zij onmiddellijk, op elk moment en zonder kennisgeving, corrigerende maatregelen treffen, met inbegrip van het verhinderen van gebruik van de website door de gebruiker. Als Ipsen wordt getroffen of schade heeft geleden door uw inbreuk mag zij, naar eigen goeddunken, een schadevergoeding van u vorderen.

7.  Herzieningen en aanpassingen

7.1 Ipsen kan op elk moment deze algemene voorwaarden herzien en aan passen door deze tekst post bij te werken actualiseren en de gebruiker hiervan in kennis te stellen via toereikende middelen (zoals een e-mail of een pop-upvenster op de website waarin u zult worden gevraagd om in te stemmen met de gewijzigde versie). De herziene algemene gebruiks voorwaarden word en binnen 30 kalenderdagen na een dergelijke update van kracht. Als u het niet eens bent met de nieuwe algemene voorwaarden dient u dit aan te geven via het mechanisme dat wordt verstrekt in de desbetreffende e-mail of pop-up en vervolgens te stoppen met het gebruik van de website. U dient deze pagina regelmatig te bezoeken om de actuele algemene voorwaarden te bekijken waaraan u gebonden bent. Door het bezoeken aan en gebruik van de website aanvaardt u onderworpen te zijn aan de gebruiksvoorwaarden zoals herzien en/of aangepast, en deze ook na te leven.

7.2 Ipsen behoudt zich het recht voor om deze website stop te zetten zonder dat hierdoor enige aansprakelijkheid jegens u of wie dan ook zou ontstaan. U zult van een dergelijke stopzetting een voorafgaandelijke kennisgeving ontvangen.

8. Credits

Illustraties: Ipsen Group

Video’s: Ipsen Group

Foto’s:
Ipsen Group
Xavier Boymond
Thomas Chéné
Philippe Dubreuil
Keith Freeburn
Matthew Healey
Thomas Laisné
David Meignan
Gérard Uféras
Corbis
Unsplash.com

9. Bijwerkingen

9.1 Indien u neveneffecten of bijwerkingen wilt melden die u met een Ipsen geneesmiddel had, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier in de rubriek “Contact”.

9.2 Professionele zorgverstrekkers die een vermoedelijke bijwerking of productkwaliteitsprobleem willen melden aan Ipsen, kunnen hier toe ook de geschikte velden voorzien op de website http://www.ipsenmedicalinformation.com gebruiken.

10. Splitsbaarheid

De nietigheid of niet-naleefbaarheid van eender welke bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid of naleefbaarheid van elke andere bepaling niet aan, die onverminderd van kracht blijven, behalve wanneer de nietigheid of niet-naleefbaarheid verband houdt met een wezenlijke bepaling van deze algemene voorwaarden.

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze algemene voorwaarden en uw gebruik van de website zijn onderworpen aan het Belgische recht, met uitzondering van de bepalingen van het internationaal privaatrecht. Geschillen die de partijen niet in der minne kunnen regelen, behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.

Laatst bijgewerkt op 2/10/2018.

© Ipsen Group 2023 Ipsen NV/SA Guldensporenpark 87 9820 Merelbeke Belgium Tel.: +32 (0) 9 243 96 00